مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و مواجهه‌سازی طولانی‌مدت بر کاهش علایم اضطراب و افسردگی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه‌ (PTSD) مزمن ناشی از جنگ

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دانشکده پزشکی، گروه روان‌‌شناسی بالینی، تهران، ایران

2 استاد مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌ الله اعظم (عج)، تهران، ایران

3 استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج) ، تهران، ایران

4 دانشجو دکتری روان‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

5 Assistant Professor of AJA University of Medical Sciences, Medicine Faculty, Clinical Psychology Department, Tehran, Iran.

6 استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج) ، تهران، ایران

7 گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای علائم اضطراب و افسردگی در جانبازان، مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی به‌عنوان یک روش درمانی جدید با مواجهه درمانی طولانی ­مدت به عنوان یک روش درمانی پیشنهادی و معمولی در درمان جانبازان جنگ با اختلال PTSD مزمن و علائم اضطراب و افسردگی آن‌ها به عنوان اختلالات همراه انجام شد.
روش‌ها: این مطالعه به روش نیمه ­تجربی با گروه کنترل (در انتظار درمان) به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون با پیگیری 3 ماه روی 57 نفر از جانبازان مراجعه کننده به برخی بخش‌های روان­پزشکی بیمارستان‌های نظامی شهر تهران اجرا شد. جهت انجام مطالعه، 17 نفر به گروه آزمایش 1 (دریافت‌کننده درمان فراشناختی)، 17 نفر به گروه آزمایش 2 (دریافت‌کننده مواجهه‌درمانی طولانی‌مدت) و تعداد 23 نفر به گروه کنترل به صورت تصادفی تخصیص داده شدند. ابزارهای پژوهش شامل: فهرست اختلال استرس پس از ضربه (PCL-M - ویرایش نظامی)، سیاهه افسردگی بک (BDI-II)، سیاهه اضطراب‌بک (BAI-II) و پرسشنامه جمعیت‌شناختی محقق‌ساخته بود.
یافته‌ها: با در نظر گرفتن همسانی گروه ­ها، نتایج پژوهش نشان داد که اثربخشی هر دو مداخله روی کاهش نشانه‌های افسردگی و اضطراب یکسان بوده است. اما بین گروه‌‌های دریافت‌کننده درمان فراشناختی و مواجهه‌درمانی طولانی‌مدت با گروه کنترل در انتظار درمان در زمینه متغیرها تفاوت معناداری وجود داشت که این موضوع نشان‌دهنده اثربخشی هر دو مداخله درمانی روی متغیرها است (001/0P=).
نتیجه‌گیری: یافته‌های حاضر نشان داد که درمان فراشناختی هم می‌تواند به عنوان یکی از مداخلات درمانی اثربخش جدید در حوزه PTSD مزمن ناشی از جنگ در کنار سایر درمان‌های روان­شناختی PTSD (مواجهه‌درمانی طولانی‌مدت) همچنین خود به تنهایی مطرح باشد.

کلیدواژه‌ها


1. Sluzki CE. Review of Treating trauma survivors with PTSD. 2002. doi:10.1037/h0099093 2. Association AP. Association, AP Diagnostic and statistical manual of mental disorders(DSM-5®). American Psychiatric Pub; 2013. 3. Cook JM, Simiola V. Trauma and aging. Current psychiatry reports. 2018;20(10):93. doi:10.1007/s11920-018-0943-6 4. Rahnejat A, Dabagi P, Rabiei M, Taghva A, Valipoor H, Donyavi V, et al. Prevalence of Post-Traumatic Stress Disorder Caused by War in Veterans. Iranian Journal of War and Public Health. 2017;9(1):15-23. doi:10.18869/acadpub.ijwph.9.1.15 5. Rosen GM, Frueh BC, Elhai JD, Grubaugh AL, Ford JD. Posttraumatic stress disorder and general stress studies. Clinician's Guide to Posttraumatic Stress Disorder, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ. 2010:3-31. doi:10.1002/9781118269961 6. Ikin JF, Creamer MC, Sim MR, McKenzie DP. Comorbidity of PTSD and depression in Korean War veterans: prevalence, predictors, and impairment. Journal of Affective Disorders. 2010;125(1-3):279-86. doi:10.1016/j.jad.2009.12.005 7. Iversen AC, van Staden L, Hughes JH, Browne T, Hull L, Hall J, et al. The prevalence of common mental disorders and PTSD in the UK military: using data from a clinical interview-based study. BMC psychiatry. 2009;9(1):68. doi:10.1186/1471-244X-9-68 8. Taylor S. Clinician's guide to PTSD: A cognitive-behavioral approach: Guilford Publications; 2017. 9. Dabaghi.P. Cognitive Behavior Therapy of post traumatic stress disorder - Treatment Guide for Clinicians. . Tehran: : Jahad Daneshgahi; ; 2009. 10. Galea S, Basham K, Culpepper L, Davidson J, Foa E, Kizer K, et al. Treatment for posttraumatic stress disorder in military and veteran populations: Initial assessment. Washington, DC: The National Academies. 2012. 11. Bradley R, Greene J, Russ E, Dutra L, Westen D. A multidimensional meta-analysis of psychotherapy for PTSD. American journal of Psychiatry. 2005;162(2):214-27. doi:10.1176/appi.ajp.162.2.214 12. Shalev A, Liberzon I, Marmar C. Post-traumatic stress disorder. New England Journal of Medicine. 2017;376(25):2459-69. doi:10.1056/NEJMra1612499 13. Hagenaars MA, Van Minnen A, M. DR. Cognitions in prolonged exposure therapy for posttraumatic stress disorder. . Int J Clin Health Psychol. 2010; ;10( (3):):421-34. 14. van Minnen A, Zoellner LA, Harned MS, Mills K. Changes in comorbid conditions after prolonged exposure for PTSD: a literature review. Current psychiatry reports. 2015;17(3):17. doi:10.1007/s11920-015-0549-1 15. Silverman WK, Ortiz CD, Viswesvaran C, Burns BJ, Kolko DJ, Putnam FW, et al. Evidence-based psychosocial treatments for children and adolescents exposed to traumatic events. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. 2008;37(1):156-83. doi:10.1080/15374410701818293doi:10.1080/15374410701817725doi:10.1080/15374410701817907 16. Goldbeck L, Muche R, Sachser C, Tutus D, Rosner R. Effectiveness of trauma-focused cognitive behavioral therapy for children and adolescents: A randomized controlled trial in eight German mental health clinics. Psychotherapy and Psychosomatics. 2016;85(3):159-70. doi:10.1159/000442824 17. Dorsey S, McLaughlin KA, Kerns SE, Harrison JP, Lambert HK, Briggs EC, et al. Evidence base update for psychosocial treatments for children and adolescents exposed to traumatic events. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. 2017;46(3):303-30. doi:10.1080/15374416.2016.1220309 18. Vakili Y, Fata L. The effectiveness of the metacognitive model in treating a case of post-traumatic stress disorder. 2006. 19. Dargahian R, Mohammadkhani S, Hasani J. The efficacy of metacognitive therapy on depression symptoms reduction, cognitive attentional syndrome components and maladaptive coping styles in patients with major depression. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam. 2014;2(3):45-52. doi:10.18869/acadpub.shefa.2.3.45 20. Wells A. Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive therapy: John Wiley & Sons; 2002. doi:10.1002/9780470713662 21. Wells A. Metacognitive therapy for anxiety and depression: Guilford press; 2011. 22. Bennett H, Wells A. Metacognition, memory disorganization and rumination in posttraumatic stress symptoms. Journal of anxiety Disorders. 2010;24(3):318-25. doi:10.1016/j.janxdis.2010.01.004 23. Wells A, Sembi S. Metacognitive therapy for PTSD: A preliminary investigation of a new brief treatment. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry. 2004;35(4):307-18. doi:10.1016/j.jbtep.2004.07.001 24. Wells A, Walton D, Lovell K, Proctor D. Metacognitive therapy versus prolonged exposure in adults with chronic post-traumatic stress disorder: A parallel randomized controlled trial. Cognitive Therapy and Research. 2015;39(1):70-80. doi:10.1007/s10608-014-9636-6 25. Fergus TA, Bardeen JR. Examining the incremental contribution of metacognitive beliefs beyond content-specific beliefs in relation to posttraumatic stress in a community sample. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. 2017;9(6):723. doi:10.1037/tra0000247 26. Kim TK. T test as a parametric statistic. Korean journal of anesthesiology. 2015;68(6):540. doi:10.4097/kjae.2015.68.6.540 27. Karimi M, Rahnejat AM, Dabaghi P, Taghva A, Majediyan M, Donyavi V, et al. Investigating The Psychometric properties of the Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) symptom scale-interview for DSM-5 (PSS-I-5) in military personnel involved in warfare. Iranian Journal of War and Public Health. 2020;12(2):0-.doi:10.29252/ijwph.12.2.115 28. Marshall GN, Schell TL, Miles JN. Ethnic differences in posttraumatic distress: Hispanics' symptoms differ in kind and degree. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2009;77(6):1169. doi:10.1037/a0017721 29. Yılmaz AE, Gençöz T, Wells A. The temporal precedence of metacognition in the development of anxiety and depression symptoms in the context of life-stress: A prospective study. Journal of Anxiety Disorders. 2011;25(3):389-96. doi:10.1016/j.janxdis.2010.11.001 30. Fathi Ashtiani A. Psychological Tests Personality and Mental Health. Tehran: Besat Publication Instiute.; 1388. 31. Kaviani H, Mousavi A. Psychometric properties of the Persian version of Beck Anxiety Inventory (BAI). Tehran University Medical Journal. 2008. 32. Foa EB, Chrestman KR, Gilboa-Schechtman E. Prolonged exposure therapy for adolescents with PTSD emotional processing of traumatic experiences, therapist guide: Oxford University Press; 2008. doi:10.1093/med:psych/9780195331745.001.0001 33. Follette VM, Ruzek JI. Cognitive behavioral therapies for trauma: Guilford Press; 2007. 34. Wilkins KC, Lang AJ, Norman SB. Synthesis of the psychometric properties of the PTSD checklist (PCL) military, civilian, and specific versions. Depression and anxiety. 2011;28(7):596-606. doi:10.1002/da.20837 35. Wells A. Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. Translated By: Mohammadkhani, shahram. Tehran: Varaydanesh Publication; ; 2009. . 36. Fisher P, Wells A. Metacognitive therapy: Distinctive features: Routledge; 2009. doi:10.4324/9780203881477 37. Proctor D. A randomised controlled-trial of metacognitive therapy versus exposure therapy for post-traumatic stress disorder: University of Manchester; 2008. 38. Papageorgiou C, Wells A. Effects of attention training on hypochondriasis: A brief case series. Psychological Medicine. 1998;28(1):193-200. doi:10.1017/S0033291797005825 39. Goldstein RD. If the Unthinkable Happens: Families After SUID. Infant Safe Sleep: Springer; 2020. p. 219-44. doi:10.1007/978-3-030-47542-0_11 40. Foa E, Cahill S. Psychological therapies: Emotional processing. 2001. doi:10.1016/B0-08-043076-7/01338-3 41. Simons M. Metacognitive therapy and other cognitive-behavioral treatments for posttraumatic stress disorder. Verhaltenstherapie. 2010;20:86-92. doi:10.1159/000286699 42. Wells A, Matthews G. Attention and emotion (Classic edition): A clinical perspective: Psychology Press; 2014. doi:10.4324/9781315747187 43. Wegner DM, Schneider DJ, Carter SR, White TL. Paradoxical effects of thought suppression. Journal of personality and social psychology. 1987;53(1):5. doi:10.1037/0022-3514.53.1.5doi:10.1037/0022-3514.85.1.5 44. Wells A, Welford M, Fraser J, King P, Mendel E, Wisely J, et al. Chronic PTSD treated with metacognitive therapy: An open trial. Cognitive and Behavioral Practice. 2008;15(1):85-92. doi:10.1016/j.cbpra.2006.11.005 45. Rahnedjat AM, Rabiei M SS, Fathi Ashtiani A, Donyavi V, J. M. Analysis of relationships between metacognitive causes of the chronic post traumatic stress disorder due to war with the use of structural equation modeling. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 46. Foa EB, Jaycox LH. Cognitive-behavioral theory and treatment of posttraumatic stress disorder. 1999. 47. Gilboa-Schechtman E, Foa EB. Patterns of recovery from trauma: The use of intraindividual analysis. Journal of Abnormal Psychology. 2001;110(3):392. doi:10.1037/0021-843X.110.3.392 48. Scher CD, Suvak MK, Resick PA. Trauma cognitions are related to symptoms up to 10 years after cognitive behavioral treatment for posttraumatic stress disorder. Psychological trauma: theory, research, practice, and policy. 2017;9(6):750. doi:10.1037/tra0000258 49. Watkins LE, Sprang KR, Rothbaum BO. Treating PTSD: A review of evidence-based psychotherapy interventions. Frontiers in Behavioral Neuroscience. 2018;12:258. doi:10.3389/fnbeh.2018.00258 50. Armenta RF, Rush T, LeardMann CA, Millegan J, Cooper A, Hoge CW, et al. Factors associated with persistent posttraumatic stress disorder among US military service members and veterans. BMC psychiatry. 2018;18(1):48. doi:10.1186/s12888-018-1590-5 51. Onyedire NG, Ekoh AT, Chukwuorji JC, Ifeagwazi CM. Posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms among firefighters: Roles of resilience and locus of control. Journal of Workplace Behavioral Health. 2017;32(4):227-48. doi:10.1080/15555240.2017.1369885 52. Jirek SL. Narrative reconstruction and post-traumatic growth among trauma survivors: The importance of narrative in social work research and practice. Qualitative Social Work. 2017;16(2):166-88. doi:10.1177/1473325016656046 53. Sachschal J, Woodward E, Wichelmann JM, Haag K, Ehlers A. Differential effects of poor recall and memory disjointedness on trauma symptoms. Clinical Psychological Science. 2019;7(5):1032-41doi:10.1177/2167702619847195