آسیب شناسی رشته پرستاری نظامی: یک مطالعه هیبرید

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه پرستاری نظامی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات تروما و گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: رشته پرستاری نظامی رشته ­ای نوپا در ایران است؛ با توجه به تاکید بر فرآیند مدیریت بحران و پرداختن به بیماران ترومایی در این رشته، به نظر می ­رسد که خدمات این رشته مورد استقبال و توجه دست اندرکاران بحران و حوادث کشور قرار گیرد. در مطالعه حاضر آسیب شناسی رشته پرستاری نظامی بر اساس مدل هیبرید مورد بررسی قرار گرفت.
روش ها: در این پژوهش تجزیه و تحلیل مفهوم به روش هیبرید در سه مرحله انجام شد. در مرحله نظری، مروری سیستماتیک با استفاده از پروتکل PRISMA با جستجو در پایگاه ­های علمی Pubmed، Scopus، Web of science و برخی پایگاه­ های علمی فارسی زبان با کلیدواژگان پرستاری نظامی، آسیب­ شناسی، رشته تحصیلی، مرور سیستماتیک و معادل انگلیسی آنها تا جولای  2019  انجام شد. در نهایت 5 مقاله مورد بررسی، ارزیابی و تحلیل انجام قرارگرفت. در مرحله کار در عرصه، مصاحبه با 11 نفر ازصاحب نظران این رشته انجام شد. مصاحبه ­ها ثبت و آنالیز محتوا صورت گرفت. در مرحله سوم نتایج دو مرحله قبلی با هم ادغام شد.
یافته­ ها: در مرحله نظری بررسی متون نشان داد که عدم وجود تعریف واحد از پرستاری در کشور، مراقبت محور نبودن برنامه درسی، پاسخگو نبودن برنامه درسی، عدم انطباق برنامه درسی با نیازهای جامعه، عدم اجرای عملکرد مبتنی بر شواهد، عدم طراحی یک مدل بومی برای آموزش پرستاری در کشور، عدم وجود جایگاه سازمانی برای مربیان پرستاری در بیمارستان­ها، مقاومت در برابر تغییر و بی ­انگیزگی برخی از دانشجویان از مهمترین عوامل آسیب­ زای رشته پرستاری در ایران بودند. تحلیل اطلاعات در عرصه نشان داد که عوامل آسیب­ زای رشته پرستاری نظامی در سه طبقه اصلی شامل ماهیت رشته، عوامل انسانی و عوامل مدیریتی جای گرفتند.
نتیجه­ گیری: با شناخته شدن عوامل آسیب ­زای رشته پرستاری نظامی در تئوری و عمل و حذف آن، ورودی­ های مناسب جذب رشته خواهند شد. با اصلاح فرایند تدریس و واگذاری امور مدیریت این رشته به افراد موفق و علاقمند در زمینه پرستاری نظامی، آسیب ­های وارده خنثی و زمینه توسعه آن فراهم خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


1. Hoeve Yt, Jansen G, Roodbol P. The nursing profession: public image, self‐concept and professional identity. A discussion paper. Journal of Advanced Nursing. 2014;70(2):295-309. doi:10.1111/jan.12177 2. Aghebati N, Mohammadi E, Ahmadi F. The experiences of the lectures and nursing students in the implementation of the curriculum for the master student in critical care nursing: a qualitative reasearch. Journal of Nursing Education. 2015;4(2): 48-60. 3. Kinsella D, Fry M, Zecchin A. Motivational factors influencing nurses to undertake postgraduate hospital-based education. Nurse education in practice.2018;31(5):4-60. doi:10.1016/j.nepr.2018.04.011 4. Pineau Stam LM, Spence Laschinger HK, Regan S, Wong CA. The influence of personal and workplace resources on new graduate nurses' job satisfaction. Journal of nursing management. 2015;23(2):190-9. doi:10.1111/jonm.12113 5. Ebadi A, Anoosheh M, Alhani F, Farsi Z, Najafi-Kalyani M. Pathology of health assessment course in Bachelor of Science nursing program. Iran Journal of Nursing. 2010;23(65):33-41. 6. Frankel A, PGCMS R. What leadership styles should senior nurses develop? Hospital. 2019;6:08. 7. Patrician PA, Shang J, Lake ET. Organizational determinants of work outcomes and quality care ratings among Army Medical Department registered nurses. Research in nursing & health. 2010;33(2):99-110. doi:10.1002/nur.20370 8. Nasl seragee J, Jahandideh A, Ojaqi A, Jomee M. Spatial planing of educational higher of health in republic of islamic of Iran. Journal of Teb & Tazkeeyeh. 2017;26(1):21-32. 9. Mihas P. Qualitative data analysis. Oxford Research Encyclopedia of Education2019. doi:10.1093/acrefore/9780190264093.013.1195 10. Choi HJ, Jung KI. Concept Analysis of Hospital Nurses' Job-esteem. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2019;25(4):302-16. doi:10.11111/jkana.2019.25.4.302 11. Mahdizade A, Mahmoudi H, Ebadi A, Rahimi A. Expectations of faculty of nursing schools in Tehran on administrative management of schools: a qualitative study. Journal of hayat. 2012;18(1):52-66. 12. Ghafari S, Mohammadi F. Concept Analysis of Nursing Care: a Hybrid Model. J Mazandaran Univ Med Sci. 2012;21(1):153-164. 13. Spetialist nurses in Iran. 1 th nurses festival on futur of nursing and challende.TUMS. 2015. 14. Nehrir B, Ebadi A, Vanaki Z, Khademolhosseini SM, Mokhtari Nouri J. Medical surgical nursing pathology: A qualitative study. Journal of Nursing Education. 2016;5(4):1-7. doi:10.21859/jne-05041 15. Jalalinia F, Alhani F. Pathology of Training The Course on Emergency, and Crisis Management in Nursing Curriculum: a Qualitative Study. Journal of Education in medicine. 2011;11(3):254-268. 16. Tabari F, Ebadi A, Jalalinia SF. Pathology of the Clinical Education of Medical-Surgical Nursing Courses: A Qualitative Study. Educ Strategy Med Sci. 2014;6(4):209-215. 17. Zolfaghari M, Bahramnezhad F, Asgari P, Shiri M. Challenge of clinical education for critical care nursing students: qualitative content analysis. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2016; 4 (4):57-67. 18. Moayed MS, Mahmoudi H, Ebadi A, Salary MM, Danial Z. Effect of education on stress of exposure to sharps among nurses in emergency and trauma care wards. Trauma monthly. 2015;20(2). e17709. doi:10.5812/traumamon.20(2)2015.17709 19. Moayed MS, Mahmoudi H, Ebadi A, Nia HS. Stress and fear of exposure to sharps in nurses. Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences. 2016;10(3). e3813. doi:10.17795/ijpbs-3813 20. Shamsi V, Mahmoudi H, Nir MS, Darzi HB. Effect of job specialization on the hospital stay and job satisfaction of ED nurses. Trauma monthly. 2016;21(1). e25794. doi:10.5812/traumamon.25794 21. Moradian ST, Najafloo M, Mahmoudi H, Ghiasi MS. Early mobilization reduces the atelectasis and pleural effusion in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery: A randomized clinical trial. Journal of Vascular Nursing. 2017;35(3):141-5. doi:10.1016/j.jvn.2017.02.001