وضعیت تغذیه در یگان‎های منتخب نیروی دریایی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات طب دریا دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

2 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تغذیه سالم در موفقیت عملیات‎های نظامی نقش مهمی دارد لذا فرماندهان و همه نیرو‎ها باید رابطه بین رژیم غذایی مناسب و توانایی‌های بدنی لازم برای انجام فعالیت‎های جسمانی را دریابند. هدف مطالعه پیش رو ارزیابی وضعیت تغذیه نظامیان به منظور ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای وضعیت سلامتی و افزایش کارایی افراد می‎باشد.
روش‎ها: این مطالعه بر روی 89 نفر از نظامیان در یگان‎های مختلف نیروی دریایی در شهرهای بندرعباس و بندر لنگه در زمستان 1397 انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های اطلاعات دموگرافیک، فعالیت فیزیکی IPAQ و FFQ168 استفاده شد.
یافته‌ها: تعداد 89 نفر از مردان نظامی با میانگین سنی 32/6سال حضور داشتند. میانگین کالری روزانه دریافتی نظامیان 2973 کیلوکالری گزارش شد. میانگین مصرف روزانه گروه شیر و لبنیات، سبزی‌ها، میوه‎ها، غلات و گوشت‌ها به ترتیب، 2/1، 15/3، 55/3، 2/1 و 6/1 واحد در روز گزارش شد. بیشترین کمبود از گروه‌های اصلی هرم به گروه لبنیات به میزان 77/5% مرتبط بود. در ارزیابی وضعیت ریز‌مغذی‌ها کمبود مصرف کلسیم (48/3 %)، ویتامین A (83%)، روی (52/8 %)، امگا 3 (46/1%) و ویتامین C (33/7%) گزارش شد.
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که نظامیان در زمینه دریافت‎های غذایی به خصوص در مورد مصرف لبنیات و منابع کلسیم، سبزیجات، میوه‎ها، منابع پروتئینی، امگا 3 و انرژی دریافتی، نیاز به مداخلات لازم به منظور افزایش دسترسی و مصرف اقلام غذایی نام برده می‎باشند.

کلیدواژه‌ها


1. Yusufy E, Zareiy S. The role of nutritional iron in military personnel. EBNESINA.2010; 13 (1):34-41. 2. An K, Salyer J, Brown RE, Kao HF, Starkweather A, Shim I. Salivary Biomarkers of Chronic Psychosocial Stress and CVD Risks: A Systematic Review. Biological research for nursing. 2016; 18(3): 63-241. doi:10.1177/1099800415604437 3. Anisi J, Tavakoli H, Rahmati Najarkolaei F. A survey to the connection between nutrition and mental health of the staff of a medical sciences university. Journal Mil Med.2013; 15(2):56-149. 4. Rasouli HR, Mohammadi F, Farajzadeh MA, Aliakbar A. Association between Dietary Pattern and Mental Health among Military Personnel. 5. Hutchinson JW, Greene JP, Hansen SL. Evaluating active duty risk-taking: military home, education, activity, drugs, sex, suicide, and safety method. Military medicine. 2008; 173(12):7-1164. doi:10.7205/MILMED.173.12.1164 6. Tavakoli HR, Dini-Talatappeh H, Rahmati-Najarkolaei F, Gholami Fesharaki M. Efficacy of HBM-Based Dietary Education Intervention on Knowledge, Attitude, and Behavior in Medical Students. Iran Red Crescent Med J. 2016; 18(11). doi:10.5812/ircmj.23584 7. Ebadi A. Shams A. Tabanejad Z. Saeid Y. Comparison of Military and Civilian Lifestyle. Journal of Police Medicine. 2014; 30:159-66. 8. Tavakoli H, Sanaei NH, Karimi E, Tavakoli R. Study of knowledge, attitude and practice good eating patterns than in a military population. Military Medicine. 2008; 10: 129-36. 9. Fallahi A. Feyzi F. Rahimi A. Survey on Body Mass Index and Eating Habits as Chief Variables of Lifestyle in Active Duty Military Personnel in 2011-2012. Journal of Police Medicine. 2013; 2(1):61-6. 10. Guigoz Y, Lauque S, Vellas BJ. Identifying the elderly at risk for malnutrition: the Mini Nutritional Assessment. Clinics in geriatric medicine.2002; 18(4):57-737. doi:10.1016/S0749-0690(02)00059-9 11. Wijk J. Physical culture, sports, and military preparedness: on the upswing in physical education and public health in Sweden during World War II. Historisk tidskrift (Stockholm, weden).2001(4):655. 12. Esfahani FH, Asghari G, Mirmiran P, Azizi F. Reproducibility and relative validity of food group intake in a food frequency questionnaire developed for the Tehran Lipid and Glucose Study. Journal of epidemiology. 2010; 20(2):8-15. doi:10.2188/jea.JE20090083 13. Wang J, Thornton JC, Bari S, Williamson B, Gallagher D, Heymsfield SB, et al. Comparisons of waist circumferences measured at 4 sites. The American journal of clinical nutrition. 2003; 77(2):84-379. doi:10.1093/ajcn/77.2.379 14. Azizi F, Allahverdian S, Mirmiran P, Rahmani M, Mohammadi F. Dietary factors and body mass index in a group of Iranian adolescents: Tehran lipid and glucose study. International Journal of Vitamins Nutrition Research. 2001; 71: 123-7. doi:10.1024/0300-9831.71.2.123 15. Mousavi A, Najafipour F. Military Nutritin. Journal of military medicine. 2000; (1,2): 47-50. 16. Klesges RC, Harmon-Clayton K, Ward KD, Kaufman EM, Haddock CK, Talcott GW, et al. Predictors of milk consumption in a population of 17- to 35-year-old military personnel. Journal of the American Dietetic Association. 1999; 99 (7):6-821. doi:10.1016/S0002-8223(99)00195-9 17. Swain H, Toth F, Consolazio F, Fitzpatrick W, Allen D, Koehn C. Food Consumption of Soldiers in a Subarctic Climate (Fort Churchill, Manitoba, Canada, 1947-1948) One Figure. The Journal of nutrition.1949; 38 (1):63-72. doi:10.1093/jn/38.1.63 18. Lutz LJ, Gaffney-Stomberg E, Scisco JL, Cable SJ, Philip Karl J, Young AJ, et al. Assessment of dietary intake using the healthy eating index during military training. US Army Medical Department Journal. 2013. 19. Tommasini SM, Nasser P, Schaffler MB, Jepsen KJ. Relationship between bone morphology and bone quality in male tibias: implications for stress fracture risk. Journal of bone and mineral research: the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research. 2005; 20 (8):1372-80. doi:10.1359/JBMR.050326 20. Uglem S, Frølich W, Stea TH, Wandel M. Correlates of vegetable consumption among young men in the Norwegian National Guard. Appetite. 2007;48(1):46-53. doi:10.1016/j.appet.2006.06.005 21. Oliveira IJ, de Souza VV, Motta V, Da-Silva SL. Effects of Oral Vitamin C Supplementation on Anxiety in Students: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial. Pakistan journal of biological sciences: PJBS. 2015; 18(1):8-11. doi:10.3923/pjbs.2015.11.18 22. Abdallah CG, Averill CL, Ramage AE, Averill LA, Goktas S, Nemati S, et al. Salience Network Disruption in U.S. Army Soldiers With Posttraumatic Stress Disorder. Chronic stress (Thousand Oaks, Calif). 2019; 3. doi:10.1177/2470547019850467 23. Knapik JJ, Steelman RA, Hoedebecke SS, Farina EK, Austin KG, Lieberman HR. A systematic review and meta-analysis on the prevalence of dietary supplement use by military personnel. BMC complementary and alternative medicine. 2014; 14: 143. doi:10.1186/1472-6882-14-143 24. V. Klicka M, E. Sherman D, King N, Friedl K, Askew E. Nutritional Assessment of U.S. Military Academy Cadets at West Point: Part 2. Assessment of Nutritional Intake.1993:175p. 25. Sridhar A, Deuster PA, Becker WJ, Coll R, O'Brien KK, Bathalon G. Health assessment of US army rangers. Military medicine.2003; 168(1):57-62. doi:10.1093/miled.168.1.57 26. Pasiakos SM, Lieberman HR, Fulgoni VL, 3rd. Higher-protein diets are associated with higher HDL cholesterol and lower BMI and waist circumference in US adults. The Journal of nutrition. 2015; 145(3):14-605. doi:10.3945/jn.114.205203 27. Hibbeln JR, Gow RV. The potential for military diets to reduce depression, suicide, and impulsive aggression: a review of current evidence for omega-3 and omega-6 fatty acids. Military medicine. 2014; 179(11):28-117. doi:10.7205/MILMED-D-14-00153 28. Chalon S. Omega-3 fatty acids and monoamine neurotransmission. Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids. 2006; 75(5):69-259. doi:10.1016/j.plefa.2006.07.005 29. Kiecolt-Glaser JK, Belury MA, Andridge R, Malarkey WB, Glaser R. Omega-3 supplementation lowers inflammation and anxiety in medical students: a randomized controlled trial. Brain, behavior, and immunity.2011; 25(8):34-1725. doi:10.1016/j.bbi.2011.07.229