تأثیر 8 هفته مکمل یاری ویتامین D بر ترکیب بدن، سرعت دویدن و زمان رسیدن به خستگی در نظامیان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات بهداشتی اصفهان، انستیتو ملی تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

3 دپارتمان سلامت جامعه و سالمندی، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

4 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مطالعات بالینی نشان دهنده تأثیر ویتامین D در افزایش حجم و قدرت عضلات اسکلتی در ورزشکاران می باشد. از سوی دیگر کمبود ویتامین D در افرادی که دارای فعالیت بدنی بالاتر نسبت به سایرین هستند همانند نیروهای نظامی شیوع بیشتری دارد. از این رو به نظر می رسد مکمل یاری با ویتامین D در نظامیان می تواند سبب بهبود سلامتی و عملکرد بدنی آنها شود.
روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع کار آزمایی بالینی دوسو کور در سال 1398 در اصفهان انجام شد. با توجه به معیارهای ورود و خروج، 100 نفر از نظامیان به صورت تصادفی وارد دو گروه 50 نفره مداخله و کنترل شدند. اطلاعات دموگرافیک و فعالیت جسمی افراد از طریق پرسشنامه مربوطه و دریافت های غذایی نیز با استفاده از پرسشنامه  24 ساعت یاد آمد خوراک جمع آوری شد. برای تمامی آنها اندازه گیری قد، وزن، دور کمر، توده چربی و عضلانی بدن اندازه گیری شد. تست های ورزشی سرعت و زمان خستگی انجام شد. تمامی متغیرها در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه گیری شد. تمامی آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزارSPSS  ویراست 18 انجام گردید.
یافته‌ها: دو گروه مداخله و دارونما از نظر سن، سطح سرمی ویتامین D و میزان فعالیت بدنی همسان بودند. میانگین سطح سرمی ویتامین D در گروه مداخله در پایان مطالعه بیشتر از گروه دارونما بود (05/0>p < /span>). هیچگونه تفاوت در شاخص های تن سنجی (وزن، دورکمر و BMI) و همچنین ترکیب بدن بین دو گروه دریافت کننده ویتامین D و دارونما در انتهای مطالعه مشاهده نشد (05/0<p < /span>). زمان رسیدن به خستگی در گروه دریافت کننده مکمل ویتامین D بیشتر از گروه کنترل افزایش یافت (05/0>p < /span>) اما تفاوتی در تست سرعت 10 متر دیده نشد (05/0<p < /span>).
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد مکمل یاری با ویتامین D می تواند سبب افزایش زمان رسیدن به خستگی در نیروهای نظامی شود اما تاثیری بر ترکیب بدن و سرعت دوی این افراد ندارد.

کلیدواژه‌ها


1. Anderson J, May H, Horne B, Bair TL, Hall N, Carlquist J. Intermountain Heart Collaborative (IHC) Study Group, et al: Relation of vitamin D deficiency to cardiovascular risk factors, disease status, and incident events in a general healthcare population. Am J Cardiol. 2010, 106:963-968. doi:10.1016/j.amjcard.2010.05.027 2. Van Schoor N, Lips P. Worldwide vitamin D status. Vitamin D: Elsevier; 2018:15-40. doi:10.1016/B978-0-12-809963-6.00059-6 3. Beaudart C, Buckinx F, Rabenda V, Gillain S, Cavalier E, Slomian J, et al. The effects of vitamin D on skeletal muscle strength, muscle mass, and muscle power: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. 2014;99(11):4336-45. doi:10.1210/jc.2014-1742 4. Annweiler C, Schott A-M, Berrut G, Fantino B, Beauchet OJTjon, health, aging. Vitamin D-related changes in physical performance: a systematic review. 2009;13(10):893-8. doi:10.1007/s12603-009-0248-x 5. Ceglia LJMaom. Vitamin D and skeletal muscle tissue and function. 2008;29(6):407-14. doi:10.1016/j.mam.2008.07.002 6. Koundourakis NE, Androulakis NE, Malliaraki N, Margioris ANJPO. Vitamin D and exercise performance in professional soccer players. 2014;9(7):e101659. doi:10.1371/journal.pone.0101659 7. Foo LH, Zhang Q, Zhu K, Ma G, Hu X, Greenfield H, et al. Low vitamin D status has an adverse influence on bone mass, bone turnover, and muscle strength in Chinese adolescent girls. 2009;139(5):1002-7. doi:10.3945/jn.108.102053 8. Tenforde AS, Sayres LC, Sainani KL, Fredericson MJP. Evaluating the relationship of calcium and vitamin D in the prevention of stress fracture injuries in the young athlete: a review of the literature. 2010;2(10):945-9. doi:10.1016/j.pmrj.2010.05.006 9. Burgi AA, Gorham ED, Garland CF, Mohr SB, Garland FC, Zeng K, et al. High serum 25‐hydroxyvitamin D is associated with a low incidence of stress fractures. 2011;26(10):2371-7. doi:10.1002/jbmr.451 10. Shuler FD, et al: Sports health benefits of vitamin d, Sports Health 4:496, 2012. doi:10.1177/1941738112461621 11. Barker T, et al: Supplemental vitamin D enhances the recovery in peak isometricforce shortly after intense exercise, Nutr Metab (Lond) 10:69, 2013. doi:10.1186/1743-7075-10-69 12. Bea JW, Jurutka PW, Hibler EA, Lance P, Martínez ME, Roe DJ, et al. Concentrations of the vitamin D metabolite 1, 25 (OH) 2D and odds of metabolic syndrome and its components. 2015;64(3):447-59. doi:10.1016/j.metabol.2014.11.010 13. Han S-S, Kim M-H, Lee S-M, Lee J-P, Kim S-J, Joo K-W, et al. Association between body fat and vitamin D status in Korean adults. 2014;23(1):65-75. 14. Ceglia L, Nelson J, Ware J, Alysandratos K-D, Bray GA, Garganta C, et al. Association between body weight and composition and plasma 25-hydroxyvitamin D level in the Diabetes Prevention Program. 2017;56(1):161-70. doi:10.1007/s00394-015-1066-z 15. McGill A-T, Stewart JM, Lithander FE, Strik CM, Poppitt SDJNj. Relationships of low serum vitamin D 3 with anthropometry and markers of the metabolic syndrome and diabetes in overweight and obesity. 2008;7(1):4. doi:10.1186/1475-2891-7-4 16. Craig CL, Marshall AL, Sjöström M, Bauman AE, Booth ML, Ainsworth BE, et al., and the IPAQ Consensus Group and the IPAQ Reliability and Validity Study Group. International Physical Activity Questionnaire (IPAQ): 12-country reliability and validity. Med Sci Sports Exerc 2003;35:1381-95. doi:10.1249/01.MSS.0000078924.61453.FB 17. Kaminsky LA, Whaley MH. Evaluation of a new standardized ramp protocol: the BSU/Bruce Ramp protocol. Journal of cardiopulmonary rehabilitation. 1998;18(6):438-44. doi:10.1097/00008483-199811000-00006 18. Babaei P, Damirchi A and Hoseini R. The interaction effects of aerobic exercise training and vitamin D supplementation on plasma lipid profiles and insulin resistance in ovariectomized rats. J. Exerc. Nutr. Biochem. 2015;19(3):173-182. doi:10.5717/jenb.2015.15070703 19. Cassity E P, Redzic M, Teager C R, and Thomas D T. The effect of body composition and BMI on 25(OH)D response in vitamin D-supplemented athletes. Eur J Sport Sci. 2016; 16(7): 773-779. doi:10.1080/17461391.2015.1125952 20. Golzarand M, Hollis BW, Mirmiran P, Wagner CL, Shab-Bidar SJEjocn. Vitamin D supplementation and body fat mass: a systematic review and meta-analysis. 2018:1. doi:10.1038/s41430-018-0132-z 21. Boland RLJM, endocrinology c. VDR activation of intracellular signaling pathways in skeletal muscle. 2011;347(1-2):11-6. doi:10.1016/j.mce.2011.05.021 22. Fairbairn KA, Ceelen IJ, Skeaff CM, Cameron CM, Perry TLJIjosn, metabolism e. Vitamin D3 Supplementation Does Not Improve Sprint Performance in Professional Rugby Players: A Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Intervention Study. 2018;28(1):1-9. doi:10.1123/ijsnem.2017-0157 23. Jung HC, Seo MW, Lee S, Jung SW, Song JKJIjosn, metabolism e. Correcting Vitamin D Insufficiency Improves Some, But Not All Aspects of Physical Performance during Winter Training in Taekwondo Athletes. 2018:1-25. doi:10.1123/ijsnem.2017-0412 24. Dubnov-Raz G, Livne N, Raz R, Cohen AH, Constantini NWJIjosn, metabolism e. Vitamin D supplementation and physical performance in adolescent swimmers. 2015;25(4):317-25. doi:10.1123/ijsnem.2014-0180