رابطه بین سلامت روانشناختی پرستاران با تاب‎آوری و تحمل درد بیماران بخش‌های جراحی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، شیراز، فارس، ایران

2 رییس دانشگاه کازرون

چکیده

زمینه و هدف: سلامت روان شناختی وضعیتی است که در آن فرد توانایی‌های خود را درک کرده و می‌تواند از عهده فشارهای کاری برآمده و بهره‌وری خود را افزایش دهد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سلامت روانشناختی پرستاران با تاب‌آوری و تحمل درد است.
روش‌ها: این پژوهش به روش توصیفی- همبستگی با ماهیت کاربردی در سال 1398 انجام شد. جامعه آماری شامل بیماران بخش‌های جراحی بیمارستان‎های 576 ارتش شیراز و نمازی شیراز بود. 196 پرستار با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش پرسشنامه خود ساخته محقق با 23 سوال می‌باشد که روایی ان از طریق محتوایی و نظر خبرگان و پایایی آن از طریق محاسبه الفای کرونباخ 83% تأیید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شبکه‌های عصبی مصنوعی و نرم افزار SPSS18 استفاده شد.
یافته‌ها: طبق تحلیل آماری شبکه عصبی از دید اهمیت، بیشتر تاثیرگذاری وزنی ابعاد سلامت روانشناختی بر تاب‌آوری بیماران را به ترتیب سازگاری هیجانی (%30)، سازگاری اجتماعی (%22)، ارتباطی – اجتماعی (%20)، هوش هیجانی (%16) و نهایتا عوامل محیطی (%13) پرستاران داشتند. همچنین همبستگی بین سازگاری هیجانی با تاب‌آوری 67%، هوش هیجانی با تاب‌آوری43%، سازگاری اجتماعی با تاب‌آوری %51، عوامل محیطی با تاب‌آوری 37%و ارتباطی -اجتماعی با تاب‌آوری 48% ثبت شد.
نتیجه‌گیری‌: نتایج این پژوهش نشان داد که پرستاران با تکیه بر دانش و تجربه و شناخت حالات روانی خود می‎توانند با بیماران مختلف وارد ارتباط شده و تا حد مورد نیاز آنها را بشناسند و بر اساس همین شناخت با رفتارهای اقتضایی بر میزان تاب‌آوری و تحمل درد آنها تاثیر مثبتی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


1. Althouse B, Allem J, Childers M, Dredze M, Ayers J. Population health concerns during the United States' great recession. American Journal of Preventive Medicine. 2017;46(2):166-170. doi:10.1016/j.amepre.2013.10.008 2. Aprilia L, Wibowo SS. The impact of social capital on crowdfunding performance. The South East Asian Journal of Management. 2017;11(1):44-57. doi:10.21002/seam.v11i1.7737 3. Armstrong-Stassen M. Determinants of How Managers Cope with Organizational Downsizing. Applied Psychology: An International Review. 2019;55(1):1-5. doi:10.1111/j.1464-0597.2006.00225.x 4. Ding N, Berry H L, O'Brien LV. One-year reciprocal relationship between community participation and mental wellbeing in Australia: A panel analysis. Social Science Medicine. 2018;128: 246-254. doi:10.1016/j.socscimed.2015.01.022 5. Dirks K, Ferrin D. The role of trust in Organizational setting Organizational science. Research Collection Lee Kong Chian School of Business. 2017;12(4):450-467. doi:10.1287/orsc.12.4.450.10640 6. Luck B. Individual Differences in Job Satisfaction, Journal of Organizational Behaviors. 2015;16(1): 109-115. 7. Luthans F. The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior. 2018; 23(6): 695-706. doi:10.1002/job.165 8. Marchand A, Blanc ME. The contribution of work and non-work factors to the onset of psychological distress: an eight-year study of a representative sample of employees in Canada. Journal of Occupational Health. 2016;52(3):176-185. doi:10.1539/joh.L9140 9. Marjanovic Z, Greenglass E, Fiksenbaum L, Bell C. Psychometric evaluation of the Financial Threat Scale (FTS) in the context of the great recession. Journal of Economic Psychology. 2017; 36: 1-10. doi:10.1016/j.joep.2013.02.005 10. Stansfeld S. Candy B. Psychosocial work environment and mental health - A meta-analytic review. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. 2016;32(6):443-462. doi:10.5271/sjweh.1050 11. Terez T. 22 Keys to Creating a Meaningful Workplace. Adams Media Corporation, USA. 2000. 12. Warr PB. Work, happiness, and unhappiness. New York: Routledge, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 2017. 13. Woo JM, Postolache TT. The impact of work environment on mood disorders and suicide: Evidence and implications. Int J Disabil Hum Dev. 2018; 7(2):185-200. Worth Health Organization. https://www.who.int/ doi:10.1515/IJDHD.2008.7.2.185 14. Yıldız S. Şaylıkay M. The effect of organisational cynicism on alienation, Procedia. Social and Behavioral Sciences. 2017;109:622-627. doi:10.1016/j.sbspro.2013.12.517