تاثیر آموزش چشم آرام بر بهبود عملکرد تیراندازان تازه‌کار نظامی- کارآزمایی بالینی تصادفی شده کنترل دار

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع).

چکیده

زمینه و هدف: چشم آرام، تکنیکی برای بهبود نتایج در کارهای مختلفی است که نیازمند توجه بصری انسان می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آموزش چشم آرام بر بهبود عملکرد تیراندازان تازه کار نظامی است.
روش‌ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده، برروی 30 دانشجوی دوره کارشناسی علوم پایه نظامی با محدود سنی 18 تا 23 سال، مشغول به تحصیل در نیمسال دوم 96-95، انجام شد. آزمودنی­ها به صورت در دسترس از یک دانشگاه علوم نظامی در شهر تهران انتخاب شدند و به طور تصادفی با کمک جدول اعداد تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله به مدت 6 هفته برنامه آموزش چشم آرام را در کنار آموزش تیراندازی (دو جلسه در هفته) دریافت کردند. گروه کنترل تنها در آموزش تیراندازی شرکت نمودند. به منظور ارزیابی عملکرد تیراندازان در مراحل پیش آزمون و پس آزمون، از دستگاه اسکت استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین سنی 30 تیرانداز تازه­کار نظامی در گروه کنترل 7/4±8/19 و در گروه مداخله 02/7±12/20 سال بود. همچنین میانگین سابقه تیراندازی برای آزمودنی­های گروه کنترل 82/6±54/8 و برای گروه مداخله 35/4±93/7 ماه بود. مداخله­ی آموزشی چشم آرام در بهبود عملکرد تیراندازان تازه­کار نظامی و خرده مؤلفه­های آن اثربخش است (05/0p<). بین دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی‌داری در میزان رکورد کسب شده (01/0=P، 53/46=F)، میانگین نوسانات نقطه نشانه­روی (02/0=P، 62/26=F)، میانگین نوسانات افقی نقطه نشانه­روی (01/0=P، 07/7=F) و میانگین نوسانات عمودی نقطه نشانه­روی (01/0=P، 21/76=F)، وجود داشت.
نتیجه‌گیری: برنامه مداخله آموزشی چشم آرام روش مناسبی برای ارتقاء سطح عملکرد تیراندازان تازه­کار نظامی است. لذا به­منظور بهبود سطح آمادگی ادراکی-شناختی و عملکرد فرایندی تیراندازان، لازم است زمینه بکارگیری برنامه آموزشی چشم آرام برای تیراندازان نظامی فراهم شود.

کلیدواژه‌ها