رتبه‌بندی پایگاه های اطلاعاتی پزشکی مبتنی بر شواهد با استفاده از معیار ارزیابی Ovidبه روش تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران؛ایران

چکیده

زمینه و هدف: پزشکی مبتنی بر شواهد، روند نظامند ارزیابی معتبرترین شواهد حاصل از تحقیقات بالینی جهت تصمیم گیری در مراقبت های بالینی است. تعدد معیارهای ارزیابی و سردرگمی جهت انتخاب منابع معتبر علمی کاربران را با چالش هایی مواجه کرده است، لذا این مطالعه با هدف رتبه بندی پایگاههای اطلاعاتی پزشکی مبتنی بر شواهد با استفاده از معیار ارزیابی Ovid به روش تحلیل سلسله مراتبی انجام گرفت.
روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی-پیمایشی و کاربردی بود که به صورت میدانی و مقطعی در شش ماه اول سال 1396 در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران (تهران، شهید بهشتی، ایران، بقیه الله) انجام شده است. داده ها در ابتدا با مرور سیستماتیک و بر اساس معیار ارزیابی Ovid تهیه و پس از آن با نظرات 20 نفر از خبرگان در قالب پرسشنامه مقایسات زوجی جمع آوری شد. سپس با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و نرم‌افزار Expert Choice 11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این معیار شامل 6 شاخص اصلی و در قالب 48 زیر معیار بود.
یافته‌ها: بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر، معیار جستجو با وزن 247/0 در اولویت اول، معیار راهنما با وزن 172/0 در الویت دوم، معیار خدمات با وزن 166/0 در الویت سوم، معیار نمایش با وزن 156/0 الویت چهارم، معیار ارتباط با وزن 151/0 در الویت پنجم، معیار عملکرد با وزن 109/0 در الویت آخر (ششم) با نرخ ناسازگاری 10/0 قرار دارند. همچنین پایگاه Cochrane با ضریب 491/0 بیشترین الویت و پایگاه up to date کمترین الویت با ضریب 224/0 را در بین پایگاه ها داشته است.
نتیجه‌گیری: می توان اظهار نمود که جهت توسعه و بهبود فعالیت های پایگاه های مبتنی بر شواهد پزشکی باید معیارهای مورد نظر کاربران مورد توجه مسئولان قرار گرفته و پیشنهادات آنان اعمال گردد، همچنین نحوه استفاده از پایگاه‌ها به کاربران اموزش داده شود.

کلیدواژه‌ها