مقایسه رشد پس از سانحه و راهبردهای مقابله با استرس در جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی شهرستان سردشت

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: جنگ به عنوان یک عامل استرس زا دارای پیامد های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی است که در طول نسل های متمادی تأثیر چشمگیری بر روابط اعضای جامعه باقی می گذارد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه رشد پس از سانحه و راهبردهای مقابله با استرس در جانبازان شیمیایی و غیر شیمیایی شهرستان سردشت در سال 1395 بود.
روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه علی - مقایسه ای بود. نمونه های این پژوهش 100 جانباز (50 جانباز شیمیایی و 50 جانباز غیرشیمیایی) بودند که به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. رشد پس از سانحه با پرسشنامه رشد پس از سانحه و سبک های مقابله با استرس با پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا، سنجیده و مقایسه شد.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس چند متغیری و آزمونt  مستقل در سطح معناداری 05/0 نشان داد که بین جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی در رشد پس از سانحه، سبک های مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار، تفاوت معنادار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد سلامت روانی در افراد جانباز که در معرض عوامل شیمیایی قرار داشته اند به دلیل آثار مضر طولانی مدت، تحت تاثیر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها