ارتباط بین هوش معنوی و سلامت معنوی با اضطراب مرگ در جانبازان ایرانی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی آمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین

3 گروه پرستاری، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه آ...(عج)، تهران، ایران

4 گروه پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

5 گروه پرستاری، بیمارستان امام رضا (ع) آمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

زمینه و هدف: عوامل متعددی می‌تواند روی سطح اضطراب مرگ تأثیر بگذارند. برخی از مطالعات نقش هوش معنوی و سلامت معنوی را در اضطراب مرگ جانبازان نشان داده‌اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هوش معنوی و سلامت معنوی با اضطراب مرگ در جانبازان ایرانی انجام شد.
روش‌ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی (سال 1393)، جانبازان پرسشنامه هوش معنوی کینگ، سلامت معنوی پولوتزین و الیسون و مقیاس اضطراب مرگ گسترده شده را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و آنالیز واریانس دو طرفه به کمک نرم افزار spss-16  تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: ننایج نشان داد میانگین سنی 211 جانباز شرکت­کننده 6/4±9/48 سال بود. اگرچه ارتباط معناداری بین ویژگی‌های فردی (وضعیت تاهل، تحصیلات، سن، درصد جانبازی، شغل) با نمرات اضطراب مرگ وجود نداشت (05/0p>) اما با افزایش هر یک نمره هوش معنوی 399/0 و با افزایش هر یک نمره سلامت معنوی 425/0، میزان اضطراب مرگ کاهش یافته بود (05/0p<).
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افزایش هوش معنوی و همچنین سلامت معنوی می­تواند سطح اضطراب مرگ را در جانبازان کاهش دهد. باتوجه به اینکه اضطراب مرگ یک تشخیص متداول پرستاری است، استفاده از معنویت می­تواند یکی از راهکارهای مقابله­ای مفید در جانبازان باشد.

کلیدواژه‌ها