بررسی میزان رضایتمندی مراجعین از مرکز بهداشتی درمانی شهری وابسته به یگان نظامی منتخب در سال 1394

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز بهداری شمال شرق نزسا، مشهد ، ایران

2 دانشیار، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

زمینه و هدف: رضایتمندی مراجعین از مهم‌ترین ارکان ارزشیابی و مؤلفه‌های کیفیت خدمات مراکز بهداشتی، درمانی محسوب می‌گردد. در این پژوهش میزان رضایتمندی کارکنان و خانواده آنان از مرکز بهداشتی درمانی شهری در یگان نظامی منتخب مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش‌ها: پژوهش حاضر به روش مقطعی- توصیفی بر روی 387 مراجعه‌کننده به مرکز بهداشتی–درمانی شهری یگان نظامی منتخب در شهر بجنورد در سال 1394 انجام گردید. جامعه آماری کارکنان و خانواده‌های آنان بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس به مدت دو هفته موردبررسی قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌های جمعیت شناختی و از پرسشنامه رضایتمندی محقق ساخته روا و پایا مربوط به بخش‌های مختلف درمانگاه که شامل درمانگاه‌های عمومی و تخصصی، آزمایشگاه و دندانپزشکی بود، انجام شد. یافته‌ها توسط برنامه آماری SPSS 16 تجزیه‌وتحلیل گردید.
یافته‌ها: از 387 نمونه مورد مطالعه، 7/53 % از مراجعین مرد و ازنظر عضویت 4/56 % سرباز بودند. درمجموع 42/74% مراجعین از خدمات درمانی رضایت داشتند. این میزان در درمانگاه‌های عمومی و تخصصی 42/77%، آزمایشگاه 86/77% و دندانپزشکی 68% بود. بیشترین درصد رضایت‌مندی مربوط به بازنشستگان با 9/72% و کم‌ترین درصد به خانواده کارکنان 99/66% است. بیشترین رضایت از رفتار کارکنان دندانپزشکی 2/95% و کم‌ترین میزان رضایت 5/53% مربوط به ساعت حضور متخصصان بود.
نتیجه‌گیری: میزان رضایتمندی از درمانگاه‌های عمومی، تخصصی و پاراکلینیک خوب بود. این میزان در بخش دندانپزشکی در حد متوسط بود. بنابراین می‌توان با اصلاح روند پذیرش، حضور به موقع متخصصان، ارائه خدمت به‌موقع و باکیفیت، توجه به ارتباط مؤثر، اطلاع‌رسانی به‌موقع و شفاف، تأمین رضایت کارکنان متخصص و مجرب به نقطه مطلوب نزدیک شد.

کلیدواژه‌ها