اعتبار سنجی مدل CHEM-SAM با استفاده از روش SQRA در مواجهه با مواد سمی یک آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مواد شیمیایی در محیط های کار، زندگی و آموزشی استفاده گسترده ای دارد و نیاز است برای کنترل آن ها برنامه های خاصی تدوین گردد. دراین راستا شناسایی خطرات و اولویت بندی این مواد حائز اهمیت می باشد، به همین دلیل در این تحقیق هدف ارزیابی ریسک مواجهه با مواد سمی در یک آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی با استفاده از یک مدل و یک روش نیمه کمی می باشد.
روش‌ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی بوده و در یک آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی انجام گرفت. مراحل جمع آوری اطلاعات عبارت بود از: تهیه لیست کامل مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه به تفکیک جامدات و مایعات سمی، جمع آوری اطلاعات کامل در خصوص سمیت مواد، اطلاعات مربوط به ساعات و دفعات مواجهه، کارایی سیستم تهویه موجود در آزمایشگاه و بررسی هودهای آزمایشگاهی، ارزیابی و مقایسه ریسک مواجهه افراد  با روش  CHEM –SAMو SQRA برای جامدات و مایعات سمی.
یافته‌ها: ارزیابی ریسک مایعات سمی نشان داد بیشترین سطح ریسک با مدل  CHEM-SAMو روش SQRA در سطح متوسط بود درحالی که در ارزیابی ریسک جامدات سمی به روش SQRA بیشترین فراوانی ریسک مربوط به سطح ریسک کم و در مدل CEM-SAM بیشترین فراوانی در سطح ریسک خیلی کم به دست آمد. به طور کلی نتایج دو روش ارزیابی ریسک اختلاف معنی داری را نشان نداد (05/0<P).
نتیجه‌گیری: مدل CHEM-SAM و روش نیمه کمی ارزیابی ریسک نتایج مشابهی را نشان داد. هر دو روش ساده بوده و نیاز به تجهیزات خاصی ندارد بنابراین می توان این مدل را در شرایط استفاده از مواد شیمیایی و مواجهه با آن ها در ارزیابی های ریسک مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها