مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان، تجارب عاطفی و دوسوگرایی ابراز هیجان در سربازان با تلاش-های خودکشی و عادی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دکتری روان‌شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: خودکشی در بین سربازان به علت ماهیت استرس زای محیط های نظامی می تواند افزایش یابد. هدف پژوهش حاضر تعیین و مقایسه تنظیم هیجان، عواطف مثبت و منفی و دوسوگرایی هیجانی در سربازان با تلاش­های خودکشی و سربازان عادی بود.
روش‌ها: روش پژوهش پس رویدادی و جامعه آماری شامل سربازان با تلاش­های خودکشی در نیروی زمینی ارتش در همدان در سال 1394 بود. 20 نفر با کسب رضایت آگاهانه و به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب و با 20 نفر از سربازان عادی در همان محیط نظامی همتا­سازی شد. به‌منظور گردآوری داده­های پژوهش، پرسشنامه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، فهرست عواطف مثبت و منفی و پرسشنامه دوسوگرایی ابراز هیجان بین شرکت‌کنندگان توزیع و داده­ها به روش شاخص­های توصیفی و تحلیل واریانس تک متغیره تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که راهبردهای تنظیم هیجان و سطوح عواطف مثبت و منفی سربازان با تلاش­های خودکشی و سربازان عادی اختلاف معنی داری دارد. سربازان با تلاش­های خودکشی نسبت به سربازان عادی سطح بالایی از عاطفه منفی و سطوح پایین عاطفه مثبت را داشتند و بیشتر راهبرد تنظیم هیجانی ملامت دیگران را تجربه کرده بودند.
نتیجه‌گیری: به نظر می­رسد سطوح عاطفه و تنظیم هیجانی نامناسب می­تواند زمینه­ساز رفتار خودکشی را فراهم و خود خودکشی زمینه آسیب­های بیشتر را ایجاد کند، لذا نیازمند است که در جهت کاهش آسیب­های روانی و آموزش تنظیم هیجانی مطلوب مداخلات لازم در سربازان صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها