تدوین راهبردهای توسعه آموزش علوم پزشکی در یک دانشکده پزشکی نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آموزش علوم پزشکی به سبب نیاز به عرصه های متنوع یادگیری در گستره وسیع سلامت و بیماری از ویژگی های خاصی برخوردار است. این مطالعه با هدف تحلیل محیطی و ارائه راهبردهای موثر در توسعه آموزش پزشکی در یک دانشکده پزشکی نظامی انجام شد.
روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1395 بود که با مدل سوات (SWOT) از طریق بررسی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) در یک دانشکده پزشکی، با مشارکت 42 نفر از اعضاء هیئت علمی، خبرگان و ذینفعان یک دانشکده در ایران به شیوه هدفمند انجام شد. گردآوری داده ها از طریق مرور اسناد، جلسات بحث گروهی متمرکز و پرسشنامه های استاندارد برنامه ریزی استراتژیک انجام شد. داده ها با استفاده از تحلیل محتوا و آمار توصیفی در قالب مدل توز تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: با امتیاز بندی حاصل از عوامل داخلی و خارجی دانشکده 12 راهبرد موثر در توسعه آموزش پزشکی تدوین شد. راهبردهای: تحول کمی و کیفی برنامه های آموزشی و ارتقای جایگاه برتر علمی آموزشی در کشور و منطقه؛ تبدیل شدن به  قطب علمی- آموزشی در زمینه علوم پایه، بالینی و طب نظامی و توسعه رشته ها و مقاطع آموزشی با گرایشهای جدید و علوم بین رشته ای به ترتیب اولویت های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج بدست آمده از ارزیابی و تحلیل محیطی دانشکده پزشکی نظامی در حوزه آموزش علوم پزشکی، موقعیت استراتژیک دانشکده رقابتی است. لذا این دانشکده برای رسیدن به وضعیت مطلوب از طریق راهبردهای توسعه ای باید تلاش بیشتری نماید.

کلیدواژه‌ها