اثر یک دوره تمرین استقامتی شدید همراه با مصرف پودر دارچین بر سطوح هورمونهای جنسی در مردان دوچرخه‌ سوار تمرین‌ کرده

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، تهران، ایران

2 گروه علوم ورزشی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تاثیر تمرینات طولانی ­مدت و شدید استقامتی و خواص گیاهی دارچین بر میزان ترشح و عملکرد هورمون­های جنسی در مردان، موضوعی بحث ­برانگیز بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر یک دوره تمرین استقامتی شدید همراه با مصرف پودر دارچین بر سطوح هورمون‏های جنسی در مردان دوچرخه ‏سوار تمرین‏ کرده صورت گرفت.
روش‌ها: در این پژوهش 16 دوچرخه­ سوار نخبه با دامنه سنی 17 تا 23 سال شرکت کردند. آزمودنی‏ها به­ صورت تصادفی به دو گروه 8 نفره، تمرین (T) و تمرین همراه با مصرف پودر دارچین (TC) تقسیم شدند. گروه TC روزانه در 3 نوبت همراه با وعده ‏های اصلی غذایی، مقدار 7 میلی‏گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن خود (معادل کپسول­های 500 میلی ­گرمی) پودر دارچین دریافت کردند. گروه  Tنیز در همان زمان­ها و به همان اندازه، دارونما (کپسول­های کاملاً مشابه حاوی آرد) مصرف کردند. آزمودنی­ها در هر دو گروه روزانه حدود 120-80 کیلومتر با شدت 85-­ 75 درصد حداکثر ضربان قلب رکاب زدند. این تمرینات 6 جلسه در هفته و به مدت 4 هفته ادامه داشت. نمونه ­های خونی در دو مرحله، 24 ساعت پیش از شروع و 24 ساعت پس از پایان دوره جمع ­آوری شد. سطح سرمی هورمون‏های تستوسترون، LH و FSH با کیت­های آزمایشگاهی ویژه و روش ELISA اندازه­گیری شد. برای بررسی تغییرات بین‏‏ گروهی از آزمون آماری تی مستقل استفاده شد و کلیه آنالیزها با استفاده از نرم‏افزار SPSS (19) انجام شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که در گروه تمرین همراه با مصرف دارچین‏، افزایش معنی‏ داری در غلظت هورمون‏های تستوسترون (001/0P=)، LH (036/0P=) و FSH (018/0P=) نسبت به گروه تمرین مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: مصرف دارچین در ورزشکاران مرد با تمرینات استقامتی طولانی ‏مدت می‏تواند باعث افزایش هورمون‏های جنسی شود، بنابراین دریافت آن جهت جلوگیری از تنزل هورمون‏های جنسی متعاقب فعالیت‏های استقامتی شدید توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها