اثرات آلودگی صوتی بر بیماران، پرستاران و پزشکان در بیمارستان- مطالعه مروری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، بیمارستان امینی لنگرود، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

2 واحد توسعه پژوهشهای بالینی، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

بیمارستان ها یکی از مکانهای بحرانی در ارتباط با آلودگی های صوتی به شمار می روند. بیمارستان به عنوان محیط ارایه خدمات درمانی، تحت تأثیر آلودگی صوتی قرار دارند که می تواند از جنبه های بهداشتی، سلامت و آسایشی بر بیماران و کارکنان آن تأثیرات منفی داشته باشد. علاوه بر نیاز کارکنان به محیطی آرام برای خدمت دهی مطلوب، توجه به آسایش بیماران در زمان بستری در بیمارستان در روند بهبود بیماری آنان بسیار حائز اهمیت است. آلودگی صوتی یک عامل استرس زای محیطی است که اثرات فیزیولوژیکی و روانی آن شناخته شده است. پاسخ بدن به آلودگی صوتی در واقع به همان نحوی است که به استرس و کار بیش از حد پاسخ می دهد و لذا می تواند سلامت را مختل کند. مطالعات به وضوح نشان می دهد که سطح آلودگی صوتی بیمارستان از میزان مجاز توصیه شده، فراتر بوده و احتمال افزایش عوارض در بیماران را دارد. آنچه که کمتر شناخته شده است، اثرات آلودگی صوتی بیمارستان بر پزشکان و پرستاران است. هدف از این مطالعه مروری، بحث پیرامون آلودگی صوتی بیمارستان و اثرات آن بر بیماران، پزشکان و پرستاران است. از آنجا که پزشکان و پرستاران زمان بیشتری را در بیمارستان در طول دوره زندگی حرفه ای خود، صرف می کنند لذا آنها بار بیشتری از سطح آلودگی صوتی را تجربه می کنند و متحمل می شوند. لذا برای پزشکان و پرستاران بایستی یک محیط کار سالم، و حتی یک محیط آرام و شفابخش برای آنها و همچنین برای بیماران فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها