نقش دانش، مهارت و توانایی در پیش بینی رفتارهای ناایمن در کارکنان یک شرکت صنعتی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

اهداف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساده و چندگانه دانش ایمنی، مهارت ایمنی و توانایی ایمنی با رفتارهای ناایمن در یک شرکت صنعتی می باشد.

روش ها: در این پژوهش توصیفی-همبستگی، جامعه آماری همه کارکنان بخش های عملیاتی شاغل در یک شرکت صنعتی می‌باشند (1160=N). تعداد 265 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه رفتارهای ناایمن هافمن و استیتزر (1996) و مقیاس شایستگی ایمنی صالح (2010) مورد سنجش قرار گرفتند. در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم ازار SPSS-19 و در بخش اعتباریابی از تحلیل عاملی تائیدی با استفاده از نرم افزار AMOS-21 استفاده شد.

یافته ها: یافته‌ها نشان داد، ضریب همبستگی بین دانش ایمنی با رفتارهای ناایمن، منفی و معنی دار می باشد (001/0< P < /span>، 259/0- =r). ضریب همبستگی بین مهارت ایمنی و رفتارهای ناایمن منفی و معنی‌دار می‌باشد (001/0< P < /span>، 411/0- =r). همچنین ضریب همبستگی بین توانایی ایمنی با رفتارهای ناایمن، منفی و معنی داری می باشد (001/0< P < /span>، 323/0- =r). تحلیل رگرسیون با روش گام به گام نشان داد از میان 3 متغیر مستقل فقط دو متغیر مهارت ایمنی و توانایی ایمنی معیار ورود به معادله رگرسیون را پیدا کردند (181/0R2=، 0001/0> P < /span>).

نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر اهمیت مهارت ایمنی و توانایی ایمنی را به عنوان پیش بین های رفتارهای کاری ناایمن نشان می دهد. بنابراین پیشنهاد می‌شود به منظور گزینش افراد برای محیط‌های پرخطر و همچنین در دوره‌های آموزشی، بر این متغیرها تاکید شود.

کلیدواژه‌ها