تخمین نسبت شانس عوامل مؤثر بر مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن و منجر به فقر سلامت

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

5 دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

اهداف: هدف از این مطالعه تخمین نسبت شانس عوامل موثر بر مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن و منجر به فقر سلامت می باشد.

روش ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی با روش نمونه گیری خوشه ای می باشد. واحد نمونه گیری خانوارهای حوزه شهر تهران با مدت سکونت حداقل یکسال قبل از تاریخ اخذ اطلاعات می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سازمان بهداشت جهانی می باشد. برای تخمین نسبت شانس عوامل موثر بر مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن و هزینه های منجر به فقر سلامت از مدل لاجستیک و نرم افزار Stata13 بهره گیری شد.

یافته ها: بر طبق یافته ها وجود فرد بالای 60 سال در خانوار، استفاده از خدمات بستری و پرداخت های غیررسمی شانس مواجهه خانوار با هزینه های کمرشکن را افزایش و پوشش بیمه ای خانوار این احتمال را کاهش می دهد. استفاده از خدمات بستری، پرداخت های غیررسمی و تعداد استفاده از خدمات سلامت شانس مواجهه خانوارها با هزینه های منجر به فقر سلامت را افزایش می دهند.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج، گسترش پوشش بیمه سلامت، مکانیزم پیش پرداخت، حمایت از بیماران سالمند، تدارک خدمات بستری با هزینه های پایین از طریق گسترش پیش پرداخت ها، تدوین بسته های خدماتی مورد تعهد سازمان های بیمه، اصلاح سیستم های پرداخت و نظارت بر تعرفه ها می تواند خانوارهای بسیاری را از سقوط به زیر خط فقر، تشدید فقر و ساقط شدن از هستی ممانعت نماید.

کلیدواژه‌ها