تاریخ نگاری تحولات بهداری رزمی در جنگ عراق با ایران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 سازمان بسیج جامعه پزشکی، تهران، ایران

2 دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دانشکده پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

4 دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، تهران، ایران

چکیده

اهداف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تاریخی شکل­گیری بهداری رزمی در ایران در دوران جنگ عراق با ایران طراحی شد.

روش‌ها: مطالعه حاضر با روش کیفی و رویکرد تاریخ­نگاری انجام شد. نمونه­گیری به روش در دسترس و مبتنی بر هدف از منابع اولیه و ثانویه تاریخی انجام شد. در نهایت 11 کتاب، 6 مقاله و پنج مشارکت­کننده برای مصاحبه انتخاب شدند. از شرکت­کنندگان خواسته شد تجارب خود از بهداری رزمی را توصیف کنند. همه مصاحبه­ها ضبط شدند و به صورت کلمه به کلمه پیاده شدند. مصاحبه­های پیاده شده و نیز سایر منابع انتخاب­شده چندین بار توسط اعضای تیم تحقیق خوانده شد و عبارات مهم از آنها استخراج شد و در نهایت روندهای تاریخی در آن­ها شناسایی شد و دوره­بندی تاریخی صورت گرفت.

یافته‌ها: یافته­ها نشان داد که، شکل­گیری بهداری رزمی در دوران جنگ و مقدمات شکل­گیری آن در دوران قبل از جنگ مسیر پرفراز و نشیبی را به شیوه­ای غیرکلاسیک و مرسوم در جنگ­های دنیا طی می­کند و بلاخره به شکل کاملی در نوع خود در جنگ دست یافته است. 

نتیجه‌گیری: در نهایت به نظر می­رسد تشکیل بهداری رزمی در دوران جنگ متأثر از عوامل مختلف سیاسی- اجتماعی و نیز حرفه­ای بوده است که در نهایت ایجاد ساختاری ویژه در نوع خود را ممکن ساخته­اند.

کلیدواژه‌ها