بررسی عوارض و پیامد بالینی بیماران مبتلا به پنومونی مرتبط با ونتیلاتور در دو گروه دارای آسیب ترومایی مغزی و بدون آسیب ترومایی مغزی بستری در بخش مراقبتهای ویژه

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

بخش مراقبتهای ویژه، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

اهداف: مطالعه حاضر برای نخستین بار در ایران به بررسی و مقایسه عوارض و پیامد های بالینی بیماران مبتلا به VAP < /span> در بیماران با آسیب ترومایی مغزی (TBI) با بیماران بدون آسیب ترومایی مغزی پرداخته است.

روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع همگروهی آینده نگر است که طی آبانماه سال 91 تا آبانماه سال 92 در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام حسین (ع) انجام شد. بیماران با سن بالای 18 سال بستری در ICU که دچار VAP < /span> شده بودند وارد مطالعه شدند. بیمارانی که به علت TBI بستری شده بودند در گروه یک و بیمارانی که به علل دیگری غیر از TBI بستری شده بودند در گروه دو قرار داده شدند. اطلاعات مورد نیاز همه بیماران در هر دو گروه ثبت شد. این بیماران تا زمان ترخیص از بیمارستان پیگیری شدند و میزان بروز مرگ یا بهبودی، بروز عوارض جدی، تعداد روزهای بستری شدن، مدت اینتوباسیون و نوع میکروارگانیسم کشت ثبت گردید و در دو گروه مقایسه شد.  

یافته‌ها: در مطالعه حاضر تعداد 38 نفر (6/81% مرد) در گروه یک و 57 نفر (4/54% مرد) در گروه دو بررسی شدند. میانگین سنی گروه یک (42 سال) بطور معنی داری کمتر از گروه دو (57 سال) بود (P=0.002). متوسط مدت زمان بستری در ICU در گروه یک 14 روز و در گروه دو 32 روز بود (P<0.001). نتایج sputum culture در 28 نفر (7/75%) از گروه یک و 50 نفر (3/89%) از گروه دو پاسخ مثبت گزارش گردید (P=0.081) و همچنین نتایج blood culture 5 نفر (8/23%) از گروه یک و 18 نفر (2/46%) از گروه دو کشت خون مثبت داشته اند ((P=0.09. عوارض جدی ثبت شده در هر دو گروه اختلاف معنی داری نداشتند. از نظر پیامد بالینی مورتالیتی ICU در بیماران گروه یک 7/23 % و در گروه دو 6/38 % بود (P= 0.129) و مورتالیتی بیمارستانی در بیماران گروه یک 26% و در گروه دو 49% بود (p=0.116).

نتیجه‌گیری: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که میزان بروز عوارض و همچنین پیامد بالینی بیماران مبتلا به پنومونی مرتبط به ونتیلاتور در گروه دارای آسیب ترومایی مغزی تفاوت معنی داری با گروه بدون آسیب ترومایی مغزی ندارد.  

کلیدواژه‌ها