بررسی میزان افسردگی و اضطراب جانبازان و رابطه آن با فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

گروه مشاوره و راهنمایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

اهداف: جانبازان به‌واسطه شرایط خاص، ممکن است بیش از دیگران در معرض ابتلا به اختلالات روانی ازجمله افسردگی و اضطراب باشند. به نظر می‌رسد فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی جانبازان می‌تواند آن‌ها را به عضویت شبکه‌های اجتماعی درآورد. این عضویت می‌تواند به جلب حمایت‌های اجتماعی بیشتر و همچنین افزایش یا کاهش افسردگی، فشارهای روانی و اضطراب منجر شود. فعالیت‌های اقتصادی نیز می‌تواند علاوه بر تقویت حس اعتمادبه‌نفس، آسیب‌های روانی ناشی از بیکاری را از بین ببرد. هدف این پژوهش بررسی میزان افسردگی و اضطراب جانبازان استان خراسان شمالی و ارتباط آن با فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی آن‌هاست.

روش‌ها: برای سنجش میزان فعالیت‌های اجتماعی-اقتصادی، از یک پرسشنامه محقق ساخته و برای سنجش افسردگی از پرسشنامه «بک» و برای سنجش اضطراب از پرسشنامه "زانک" استفاده شد. علاوه بر روش‌های آماری توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون برای نشان دادن رابطه معنادار بین متغیرها استفاده شد.

یافته‌ها: حدود 57% از جانبازان به لحاظ افسردگی فاقد مشکل هستند، حدود 41% نیازمند مشاوره و حتی درمان هستند. 55.6% به لحاظ اضطراب فاقد مشکل، 15.5% متوسط و 16.5% دچار اضطراب شدید هستند. بین فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی و افسردگی رابطه معکوسِ معنادار و بین فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی و اضطراب رابطه مستقیمِ معنادار وجود دارد. افزایش فعالیت اجتماعی- اقتصادی با کاهش افسردگی و افزایش اضطراب رابطه معنادار دارد.

نتیجه‌گیری: افزایش فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی جانبازان قویاً با کاهش افسردگی و تا حدی با افزایش اضطراب رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها