رابطه عمل به باورهای دینی و بهزیستی معنوی با سلامت عمومی و شیوه‌های مقابله در سربازان وظیفه

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

اهداف: هدف این پژوهش بررسی رابطه عمل به باورهای دینی و بهزیستی معنوی با سلامت عمومی و شیوه‌های مقابله با استرس در سربازان وظیفه بود.

روش‌ها: روش این تحقیق، تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه سربازان در یک واحد نظامی بودند. از این جامعه تعداد 140 سرباز به‌طور تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از مقیاس عمل به باورهای دینی (معبد)، مقیاس بهزیستی معنوی، پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه شیوه‌های مقابله استفاده شد. جهت تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استاندارد استفاده شد.

یافته‌ها: بین عمل به باورهای دینی با سلامت عمومی و شیوه‌های مقابله در سطح (05/0>P < /span>) همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود داشت و رابطه بین بهزیستی معنوی با سلامت عمومی و شیوه‌های مقابله‌ای نیز مثبت و معنی‌دار بود (05/0>P < /span>). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که عمل به باورهای دینی و بهزیستی معنوی قادر به پیش‌بینی سلامت عمومی و شیوه‌های مقابله‌ای بودند.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که سلامت عمومی و راهبردهای مقابله با استرس همبستگی معنی‌داری با عمل به باورهای دینی و بهزیستی معنوی سربازان دارد. به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که جهت افزایش سلامت عمومی سربازان و بهبود مهارت‌های مقابله‌ای این افراد در موقعیت‌های استرس‌زا، تشویق آنان برای عمل به باورهای دینی مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها