مولکولار تایپینگ ایزوله های بالینی سالمونلا اینفنتیس جدا شده در تهران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات میکروب‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

3 مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

اهداف: گونه‌های سالمونلا یکی از مهم‌ترین عوامل بیماری‌زای انسان و حیوانات بوده که عمدتاً از راه مواد غذایی منتقل می‌شوند. هدف این مطالعه تعیین تایپ‌های ایزوله‌های بالینی سالمونلا اینفنتیس جداسازی شده در شهر تهران می‌باشد.

روش‌ها: این مطالعه توصیفی‑ مقطعی بر روی ایزوله‌های سالمونلا اینفنتیس که از چند بیمارستان شهر تهران جداسازی شده بودند، انجام گرفت. تمامی ایزوله‌ها با استفاده از روش‌های معمول میکروبیولوژی و توسط آنتی سرم های تجاری در دسترس مورد شناسایی قرار گرفتند. استخراج ژنوم از ایزوله‌های مورد نظر از طریق روش فنل‑کلروفرم انجام و در نهایت رابطه ژنتیکی سویه‌ها از طریق بررسی گوناگونی نواحی بین ژنی انتروباکتریایی تعیین شد.

یافته‌ها: تعداد 40 ایزوله سالمونلا انتریکا سرووار ایفنتیس از نمونه‌های بالینی مشکوک به وجود سالمونلا، جداسازی و جهت مطالعه بیشتر مولکولی، مورد استفاده قرار گرفت. تکثیر نواحی بین ژنی انتروباکتریایی، باندهایی کاملاً مشخص به تعداد 4 تا 11 ایجاد نمود. هشت الگوی مختلف حاصل شد که بیش‌ترین تعداد ایزوله‌ها در گروه اول (I1) با تعداد 19 ایزوله (5/47%) جای گرفتند.

نتیجه‌گیری: سویه‌های سالمونلا اینفنتیس در بیمارستان‌های مورد بررسی از نظر ژنتیکی متنوع بودند که این موضوع نشان‌دهنده شیوع پلی کلونال سویه‌ها در نمونه‌های انسانی می‌باشد. همچنین نشان داده شد که ERIC‑PCR روش مناسبی جهت تایپینگ مولکولی سویه‌ها سالمونلا و تعیین کانون‌های شیوع عفونت می‌باشد و می‌توان از آن جهت مطالعات اپیدمیولوژیک و تعیین راهبردهای کنترل عفونت استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها