کمی سازی سطح استرس به منظور تشخیص جرم با استفاده از سیگنال‎های حجم خون و مقاومت الکتریکی پوست

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

هدف: هدف این تحقیق ارائه سیستمی جهت شناسایی مجرم بر اساس تغییرات استرس است. بارزترین اثر استرس در دروغ‌گویی و انکار ارتکاب جرم، بر سیستم گردش خون و همچنین از طریق تعریق ظاهر می‎شود، از این رو از سیگنال‎های الکتریکی هدایت پوست و حجم خون برای رسیدن به این هدف استفاده شد.
روش‎ها: سیگنال‎های حجم خون و هدایت پوست از طریق یک آزمون قیاسی و با استفاده از سیستم پلی‎گرافی کلاسیک ثبت شدند. پس از ثبت سیگنال‎ها، ویژگی‎هایی در حوزه‎ی زمان و فرکانس از دو سیگنال استخراج گردید. با ارزیابی آماری ویژگی‎های استخراجی و با اعمال ویژگی‎های موثر به تفکیک‌کننده خطی، درصد صحت تفکیک جرم محاسبه گردید. کلیه مراحل با نرم‌افزار مطلب نسخه 2011 انجام گردید.
یافته‎ها: 20 نفر با میانگین سنی 6±36 سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان می‎دهد از بین کلیه ویژگی‎ها، ویژگی زمانی در سیگنال هدایت پوست و ویژگی‎های فرکانسی در حجم خون بیش‌ترین تأثیر را در تفکیک جرم داشته و با اعمال آن‌ها به تفکیک‌کننده خطی با نرخ صحت 45/80% تشخیص ارتکاب جرم انجام شده است.
نتیجه‌گیری: این مطالعه روش جدیدی با صحت مناسب بر اساس سیگنال‎هایی با ثبت آسان و هزینه تشخیصی کمتر ارائه می‎دهد و می‎توان آن را برای سیستم‎های غربالگری و شناسایی وقوع جرائم پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها