تولید آزمایشی پودر مکمل غذایی انرژی زای فوری جهت شرایط سخت نظامی و بررسی ماندگاری و خصوصیات کیفی آن

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و توسعه سازمان اتکا، دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

اهداف: هدف از این مطالعه تولید آزمایشی پودرهای مکمل فوری انرژی زا برای شرایط سخت نظامی می باشد.
روش ها: 5 دسته فرمولاسیون، هر دسته شامل 5 فرمولاسیون با درصد های مختلف مواد اولیه، تهیه شد. از هر دسته، یک فرمولاسیون توسط ارزیابان حسی انتخاب شد. پس از مقایسه 5 فرمولاسیون منتخب، یکی از آن ها به عنوان فرمولاسیون بهینه انتخاب شد و آزمایشات شیمیایی، میکروبی و حسی در زمان های صفر، 5/1 و 0/3 ماه در دمای 38 درجه سانتی‌گراد (به ترتیب معادل صفر، 9 و 18 ماه در دمای 27 درجه سانتی‌گراد) روی آن انجام گرفت.
یافته ها: پس از 0/3 ماه نگهداری در دمای 38 درجه ی سانتی‌گراد و مقایسه نتایج آزمون ها نشان داد که با گذشت زمان، رطوبت فرمولاسیون بهینه کاسته شده، هرچند که این کاهش بر خواص حسی پودر تولیدشده تأثیر معنی داری از لحاظ آماری نداشت. داده های حاصل از آزمایشات میکروبی نشان داد، که با گذشت زمان، خصوصیات میکروبی پودر بهینه در محدوده استاندارد قرار دارد. نتیجه گیری: جیره انرژی زا پس از 0/3 ماه نگهداری در دمای 38 درجه ی سانتی‌گراد از لحاظ خصوصیات حسی، شیمیایی و میکروبی قابل‌قبول بود که می توان به عنوان منبع انرژی در شرایط سخت نظامی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها