شمارش تعداد سلول‌های کشنده طبیعی موجود در خون محیطی و بررسی رابطه آن با سلامت روان در جانبازان شیمیایی تنفسی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه بقیه الله

3 دانشگاه تهران

چکیده

ززمینه و هدف: سلول‌های کشنده طبیعی (NK Cell) بخشی از ایمنی ذاتی بدن هستند که تعداد آن‌ها در مقابله با بسیاری از بیماری‌ها و در فرآیند تشخیص و تغییرات آن‌ها اهمیت زیادی دارد. ارتباط بین فاکتور‌های روانی، اجتماعی با وضعیت ایمنی فرد از مطالعاتی است که در حیطه سایکونوروایمونولوژی انجام می‌شود. مطالعه حاضر به بررسی تعداد سلول‌های NK موجود در خون محیطی جانبازان شیمیایی تنفسی، و ارتباط آن با سلامت روان در آنان را مورد ارزیابی می‌کند.
روش: 41 جانباز شیمیایی تنفسی با میانگین سنی 48 سال به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای بررسی تعداد سلول‌های NK در خون محیطی این بیماران از آزمایش فلوسایتومتری در انستیتو پاستور ایران و برای ارزیابی سلامت روان از پرسشنامه GHQ-28، دارای چهار خرده مقیاس ،نشانه‌های جسمانی ، اضطراب ، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی استفاده شد.
یافته‌ها: فلوسایتومتری نشان داد که میانگین درصد سلول‌های NK در خون محیطی93/4 بوده و به طور معنادار کمتر از میانگین تعداد این سلول‌ها در مردان سالم ایرانی است که در مطالعات پیشین (93/15) گزارش شده بود (01/0>P و03/20-=t ). همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه میان سلامت روان با درصد سلول‌های NK، نشان داد که بین نمره کل GHQ-28 و خرده مقیاس‌های نشانه‌های جسمانی و اضطراب رابطه منفی معنادار وجود دارد(05/0>P و33/0-=α) ، (05/0>P و33/0-=α) و (05/0>P و33/0-=α).
نتیجه‌گیری: درصد سلول‌های NK خون محیطی جانبازان شیمیایی تنفسی بسیار کمتر درصد این سلول‌ها در مردان سالم ایرانی بوده و همچنین با نمره کل سلامت روان، علائم جسمانی و اضطراب، رابطه معنادار دارد. یعنی با بدتر شدن وضعیت سلامت روان و افزایش نشانه‌های جسمانی و اضطراب این جانبازان، درصد سلول‌های NK در خون محیطی آن‌ها کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها