بررسی تأثیر توده چربی و توده عضلانی بر دانسیته مواد معدنی استخوان زنان نظامی در دوران قبل از یائسگی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه روماتولوژی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)،

2 کارشناس ارشد، فیزیولوژی ورزش،مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)،

3 مربی، تربیت بدنی و علوم ورزشی،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

اهداف: توده چربی و توده لخم که دو جزء اصلی وزن بدن ما را تشکیل می‌دهند اثرات متفاوتی بر میزان دانسیته مواد معدنی استخوان دارند. این مطالعه، رابطه بین توده لخم و توده چربی با دانسیته استخوان را در 42 نفر زن کارمند نظامی بررسی کرد.
روش‌ها: توده چربی، توده لخم و دانسیته استخوان توسط DEXA اندازه‌گیری شد. ارتباط بین میزان دانسیته استخوان با توده چربی و توده لخم در کل بدن و در اندام مختلف آزمودنی‌ها محاسبه گردید.
یافته‌ها: بین دانسیته استخوان با توده چربی در کل بدن و همچنین در اندام تحتانی رابطه منفی وجود داشت اما به لحاظ آماری معنادار نبود. درعین‌حال بین دانسیته استخوان در اندام فوقانی و تحتانی با توده لخم در همان اندام رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. نتیجه‌گیری: از نتایج این مطالعه چنین نتیجه‌گیری می‌شود که توده لخم به عنوان یک پیش‌بینی کننده قوی دانسیته استخوان در اندام فوقانی و تحتانی زنان نظامی قبل از یائسگی مطرح است.

کلیدواژه‌ها