بررسی انگیزه پیشرفت و رابطه آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان رشته های پزشکی، پرستاری و خدمات درمانی در یک دانشگاه علوم پزشکی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

2 مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

3 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج تهران

چکیده

مقدمه و هدف: موفقیت تحصیلی دانشجویان، به رغم استعداد ذاتی تحت تاثیر انگیزش تحصیلی قرار دارد. مطالعه حاضر به بررسی نقش انگیزش پیشرفت تحصیلی در موفقیت تحصیلی دانشجویان پرداخته‌ است.
روش تحقیق: طی یک مطالعه توصیفی - مقطعی به بررسی 100 نفر از دانشجویان پرداخته شد. جامعه مورد مطالعه شامل دانشجویان پزشکی، پرستاری و مدیریت بودند که به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه 29 سؤالی انگیزه پیشرفت هرمنس بود. اطلاعات با نرم‌افزار SPSS و تست‌های T-Test، ANOVA و Pearson Correlation استفاده شد و P-value کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
نتایج: از 100 دانشجوی مورد بررسی 83% مرد و 17% زن، 78% مجرد و 22% متأهل و 83% دانشجوی پزشکی و 17% دانشجوی سایر رشته‌‌ها بوده‌اند. میانگین سنی دانشجویان 7/4±2/24، میانگین نمره آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس 8±2/85 و میانگین نمرات هرمنس در مردان 1/8±4/85 و در خانم‌ها 5/7±2/84 بود که در افراد متاهل و دانشجویان پزشکی با موفقیت تحصیلی ارتباط معنی دار داشته است (P < 0.05).
نتیجه گیری: به نظر می رسد بخصوص در دانشجویان پزشکی می توان با تقویت انگیزش پیشرفت در دانشجویان می توان میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان را افزایش داد. مطالعات تکمیلی با حجم نمونه بیشتر جهت بررسی عوامل مختلف موثر بر روی ارتباط انگیزه پیشرفت و موفقیت تحصیلی در دانشگاه توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها