رابطه هوش هیجانی و رفتار کارآفرینانه

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  چکیده   اهداف: در سازمان‌های بزرگ، حمایت از رفتارهای کارآفرینانه در همه سطوح سلسله- مراتبی، برای رشد عملکرد و افزایش مزیت رقابتی، موضوعی حیاتی است . هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه هوش هیجانی و رفتار کارآفرینانه کارکنان در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی بود.   روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه توصیفی است که به‌روش مقطعی در سال 1390 انجام شده است. برای دستیابی به هدف مطالعه، میزان هوش هیجانی و رفتار کارآفرینانه 96 نفر از کارکنان در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران با استفاده از پرسش‌نامه‌های استاندارد ونگ و لا سنجیده شده است . روش نمونه‌گیری این پژوهش به‌صورت تصادفی و روش آماری مورد استفاده، ماتریس همبستگی اسپیرمن، آزمون من‌ویتنی و آزمون کروسکال والیس با استفاده از نرم‌افزار SPSS 17 بوده است.   یافته‌ها: نتایج نشان داد که مولفه‌های هوش هیجانی شامل ارزیابی احساسی خود، ارزیابی احساسات دیگران، به‌کارگیری احساسات و تنظیم احساسات رابطه معنی‌داری با رفتار کارآفرینانه کارکنان دارند (01/0>p ) . همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که به‌ترتیب بُعد ارزیابی احساسی دیگران، تنظیم احساسات و به‌کارگیری احساسات، بیشترین اثرگذاری را در رفتار کارآفرینانه کارکنان دارند. علاوه بر این نتایج نشان داد که رفتار کارآفرینانه در بین زنان و مردان تفاوت معنی‌داری ندارد (05/0

کلیدواژه‌ها