الگوی اخلاق طب مسافرتی در برنامه همکاری های بین المللی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  مقدمه: رشد نظامی‌­گری بین­المللی، حضور طب رزمی در حوادث غیرمترقبه را نیز به‌­همراه داشته است. نگرانی­‌های اخلاقی، نیاز به یک پروتکل اخلاقی جامع را مطالبه می­‌نماید. این مطالعه با هدف بررسی متغیر اخلاق بین طب مسافرتی و طب بین­‌المللی رزمی و تحلیل اثر آن بر میزان رضایت‌­بخشی امدادجویان، انجام شد. مطالعه‌­ای توسعه‌­ای بر پایه روش تحقیق همبستگی صورت پذیرفت و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای بود. با استفاده از منابع الکترونیک و چاپی داخلی و خارجی و بهره­‌گیری از موتور جستجوگر گوگل و پایگاه‌­های داده­‌های علمی، متغیر اخلاق بین طب مسافرتی و طب بین‌­المللی رزمی بررسی و اثر آن در میزان رضایت­‌بخشی امدادجویان به‌­روش سیستماتیک تحلیل شد.   نتیجه‌­گیری: بین کدهای اخلاقی در طب نظامی بین‌­المللی و طب مسافرتی افتراق وجود داشت. اجرای کدهای اخلاقی طب مسافرتی با توسعه صلح و بهداشت جهانی همبستگی مثبت داشت. به­‌دلیل حضور فعال طب رزمی کشور در حوادث غیرمترقبه منطقه، تدوین استانداردهای اخلاق پزشکی در طیف بین­‌المللی می‌تواند در ارتقای صلح منطقه‌­ای کمک نماید.

کلیدواژه‌ها