پیش‌بینی عملکرد دانشجویان افسری در تکلیف تعادلی ایستا بر مبنای انگیختگی و فعال‌سازی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: حرکات پیچیده بدنی که عمدتاً با مخاطره همراه هستند، اهمیت تعادل در نیروهای نظامی و انتظامی را افزایش داده است. هدف از تحقیق حاضر، آزمودن رابطه انگیختگی و فعال­‌سازی فیزیولوژیک دانشجویان افسری با عملکرد آنها در تکلیف تعادلی ایستا بود. این تکلیف به­‌دلیل اهمیتش در سلامتی و آمادگی جسمانی نظامیان انتخاب شد.   روش‌­ها: این پژوهش توصیفی با طرح همبستگی در سال 1388 روی 30 دانشجوی مذکر یک دانشگاه نظامی با دامنه سنی 19 تا 23 سال انجام شد. سطح هدایت الکتریکی پوست در حین اجرای 30 ثانیه تکلیف تعادلی ایستا به‌­عنوان شاخص انگیختگی و شاخص نوسان (به سانتی­متر) روی دستگاه تعادل­‌سنج دیجیتال به‌­عنوان شاخص عملکرد ثبت شد. از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی گام­‌به­‌گام به کمک نرم­‌افزار SPSS 16 برای تحلیل داده‌­ها استفاده شد.   یافته‌ها: نتایج حاکی از ارتباط خطی و منفی فعال­‌سازی با مقیاس عملکرد بود، در حالی که انگیختگی رابطه­ای با عملکرد نشان نداد. همچنین فعال‌سازی، عملکرد در تکلیف تعادلی را با قدرت متوسط پیش­بینی کرد.   نتیجه­‌گیری: کیفیت انجام تکلیف تحت تاثیر فعال­‌سازی است، نه انگیختگی. تایید این یافته‌­ها در مطالعات آینده، محققان را به درک کنش متقابل بین سنجش‌­های فیزیولوژیک انسان و پیوندهای رفتاری آن در سطح عالی اجرای مهارت‌­های نظامی و ورزشی، به‌­ویژه زمانی که زمینه­‌های هیجانی فراهم است، تشویق خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها