میزان فراوانی افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: پرستاران ازجمله گروه‌های شاغل هستند که در جریان بیماری‌های روانی و استرس‌های موجود قرار می‌گیرند و افسردگی و اضطراب از مشکلات رایج آنهاست. هدف این مطالعه بررسی فراوانی افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران نظامی بود.

  روش‌­ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی از بهمن 1387 تا خرداد 1388 روی 272 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان نظامی منتخب که با روش نمونه‌گیری چندمرحله­‌ای احتمالی انتخاب شده بودند، انجام شد. اطلاعات لازم با پرسش‌­نامه دوبخشی شامل اطلاعات فردی و پرسش‌­نامه استانداردشده DASS-21 جمع‌­آوری شد. این پرسش‌­نامه 21سئوالی از سه زیرمقیاس 7سئوالی مربوط به افسردگی، اضطراب و استرس تشکیل شده است. سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌­افزار SPSS 15 تحلیل شد.

  یافته‌­ها: یافته‌­ها نشان­‌دهنده 9/24% افسردگی، 9/27% اضطراب و 8/23% استرس در میان پرستاران نظامی بود. افسردگی در پرستاران زن بیشتر بود. بین اضطراب و استرس با سطوح تحصیلاتی و بخش کاری ارتباط معنی­‌دار وجود داشت. در بین بخش­‌های مورد بررسی، درجه مقیاس‌های اضطراب و استرس پرستاران در بخش‌­های مراقبت ویژه، پیوند کلیه و اورژانس در حد شدید و خیلی شدید بود.

  نتیجه‌­گیری: درجات بالای افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران نظامی هشداردهنده است. پیشرفت در سرویس­‌دهی و حمایت­‌های کافی، منجر به تامین پرستاران سالم و در نتیجه ارتقای سلامت جامعه می‌­شود.

کلیدواژه‌ها