طراحی سیستم تولید بیوآئروسل به‌منظور حذف اشریشیا کلی از هوای آلوده با استفاده از خاکستر استخوان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: عوامل باکتریایی از مهم­‌ترین منابع انتقال عفونت در بیمارستان‌ها هستند. برای مطالعه عوامل بیولوژیک هوا، نیاز به طراحی یک مبدل سوسپانسیون باکتریایی به بیوآئروسل وجود دارد. این مطالعه با هدف طراحی سیستمی مناسب برای تولید بیوآئروسل به­‌منظور حذف اشرشیا کلی از هوای آلوده با استفاده از خاکستر استخوان انجام شد.   روش‌­ها: این پژوهش کاربردی طی 8 ماه به انجام رسید. خاکستر استخوان با استفاده از کوره الکتریکی تهیه شد. آماده­‌سازی و دانه‌­بندی خاکستر استخوان با مش 60-20 انجام گرفت. برای تعیین خصوصیات جاذب مورد نظر از تکنیک پراکنش پرتو ایکس استفاده شد. pHzpc و سطح ویژه جاذب با تیتراسیون و اندازه‌­گیری میزان گاز ازت جذب‌شده و ایزوترم جذب BET تعیین شد. غلظت آئروسل باکتریایی در محدوده 107-103 عدد باکتری در هر میلی­‌لیتر هوا با نبولایزر تهیه و در سیستم تزریق شد. داده­‌ها به‌کمک نرم افزار RSM 7 تفسیر شد.   یافته‌­ها: راندمان حذف اشرشیا کلی با میزان جرم جاذب استفاده شده در ستون جذب رابطه مستقیم داشت و در سوسپانسیون باکتریایی 103 در هر میلی­لیتر هوا و جرم‌­های جاذب 4، 7 و 10 گرم تعداد باکتری باقی‌مانده به­‌ترتیب 30، 11 و 1 عدد در میلی­‌لیتر بود. اندازه جاذب در محدوده 40-20 مش راندمان بیشتری نسبت به اندازه‌­های بزرگتر از 40 نشان داد. راندمان پاکسازی هوای آلوده در مدت 30 دقیقه و در مش 40-20 معادل 99/99% به‌­دست آمد.   نتیجه‌­گیری: سیستم تولید بیوآئروسل در مطالعه حذف اشرشیا کلی از هوای آلوده با استفاده از خاکستر استخوان با راندمان مطلوبی عمل می­‌نماید .

کلیدواژه‌ها