ارتباط ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پرستاران با آگاهی نسبت به اتونومیک دیس‌رفلکسی در جانبازان قطع نخاع

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: اتونومیک‌دیس­رفلکسی یک سندرم خطرناک در جانبازان نخاعی است که دچار آسیب نخاعی در سطح مهره ششم پشتی به بالا شده‌­اند و باعث عوارض جبران‌ناپذیری در این بیماران می­‌شود. این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی پرستاران و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پرستاران درباره اتونومیک‌دیس‌­رفلکسی در جانبازان نخاعی انجام شد.   روش­ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی روی تعداد 94 پرستار مرد و زن که به‌روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند، انجام شد. داده‌­ها با استفاده از پرسش‌نامه­‌ای محقق­‌ساخته شامل سئوالات جمعیت­‌شناختی و سئوالات مربوط به آگاهی از اتونومیک‌دیس­‌رفلکسی جمع‌آوری شد که روایی آن توسط 15 نفر از اساتید دانشگاه تایید شد و پایایی آن نیز از طریق آزمون مجدد در حد خوب ارزیابی شد. پاسخ سئوالات براساس مقیاس سه‌گزینه­‌ای لیکرت در سه سطح خوب، متوسط و ضعیف طبقه­‌بندی شد. یافته‌ها با استفاده از برنامه آماری SPSS 11 تجزیه و تحلیل شد.   یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 62/35 سال بود و تحصیلات در حد لیسانس با بیشترین فراوانی 5/91% بود. متوسط سابقه کار 27/10 سال بود. سطح آگاهی 3/22% پرستاران شرکت‌­کننده در مطالعه در حد متوسط و سطح آگاهی 7/77% پرستاران در حد ضعیف ارزیابی شد .   نتیجه‌­گیری: براساس نتایج سطح دانش پرستاران شرکت­‌کننده در این مطالعه درباره اتونومیک‌دیس‌­رفلکسی و عوارض مربوط به آن در جانبازان نخاعی در حد ضعیف است.

کلیدواژه‌ها