اثر ضدباکتریایی نانوذرات کربنات کلسیم بر آگروباکتریوم تومفاسیانس

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: پیشرفت در علوم و فنّاوری نانو در دهه گذشته، فرصت‌های زیادی برای بررسی اثرات بیولوژیکی ازجمله اثرات ضدباکتریایی نانوذرات ایجاد کرده است. هدف این تحقیق، بررسی اثر نانوذرات کربنات‌­کلسیم بر رشد دو نوع باکتری آگروباکتریوم تومفسیانس و استافیلوکوکوس آرئوس بود.   روش­‌ها: فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات کربنات­‌کلسیم بر باکتری‌های مذکور، با دو روش رقت­‌سازی در محیط آگاردار و رقت‌سازی در محیط مایع مورد بررسی قرار گرفت. به هریک از رقت­‌ها 1 میلی­‌لیتر سوسپانسیون باکتریایی حاوی CFU/ml 106 اضافه و گرمخانه‌گذاری شد. در زمان‌­های مختلف از هر لوله‌ نمونه‌گیری انجام گرفت و از آن رقت‌های 1-10 الی 6-10 تهیه شد. 100 میکرولیتر از هر رقت روی محیط جامد منتقل شده، به‌­خوبی در سطح پلیت پخش شد و سپس گرمخانه‌­گذاری شد. با شمارش تعداد کلنی­‌ها، MIC و MBC آنها تعیین شد.   یافته‌­ها: نانوذرات کربنات­‌کلسیم اثرات ضدباکتریایی مناسب نشان داد و پس از 16 ساعت جمعیت باکتریایی در معرض را از بین برد. کمترین و بیشترین غلظت MIC نانوذرات کربنات­‌کلسیم در محیط جامد به­‌ترتیب 2/32 میکروگرم در میلی‌لیتر و 125 میکروگرم در میلی‌لیتر حاصل شد. MIC نانوذرات کربنات‌­کلسیم در محیط مایع دوبرابر MIC آن در محیط جامد بود، در حالی که غلظت‌های مختلف کربنات­‌کلسیم معمولی، نه‌تنها اثرات ضدباکتریایی نشان نداد، بلکه باعث تقویت رشد آنها نیز ‌شد. نتیجه‌­گیری: نانوذرات کربنات­‌کلسیم به­‌عنوان کاندیدای تهیه مواد ضدمیکروبی مورد مصرف در زمینه‌های مختلف پزشکی، صنایع غذایی و کشاورزی پیشنهاد می‌شود و می‌تواند از نظر بهداشتی و اقتصادی حایز اهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها