میزان شیوع حوادث بیمارستانی و عوامل موثر بر آن در کارکنان یک بیمارستان نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: آگاهی­‌یافتن از حوادث بیمارستانی و علل وقوع آنها می­‌تواند در برنامه‌­ریزی­‌های مدیریتی بیمارستان و یافتن روش­‌های پیشگیری به­‌منظور کاهش میزان حوادث ناشی از کار و درنهایت کاهش هزینه­‌های بیمارستان موثر باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع حوادث بیمارستانی و عوامل موثر بر آن در بین کارکنان یکی از بیمارستان‌­های شهر تهران بود.   روش‌­ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 190 نفر از کارکنان یکی از بیمارستان­‌های شهر تهران که در فاصله سال 1387 تا 1388 دچار حادثه شده بودند، انجام شد. تمامی حوادث ایجادشده مدنظر قرار گرفت و افراد مورد مطالعه به‌­روش نمونه‌­گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. اطلاعات به‌کمک پرسش‌­نامه و چک‌­لیست جمع‌­آوری شد. داده­‌ها با نرم‌­افزار SPSS 17 با استفاده از آزمون مجذور کای و آزمون نسبت‌­ها (دوجمله­‌ای) تجزیه و تحلیل شد.  یافته­‌ها: 62.6% افراد فقط یک بار و 37.4% بقیه بیش از یک بار دچار حادثه شده­ بودند. بیشترین آسیب­‌دیدگی مربوط به بریدگی، سوراخ‌­شدن و زخم‌برداشتن (92 مورد) بود. عدم دقت یا بی­‌مبالاتی بیشترین علت وقوع حوادث بود و شرایط کاری ناایمن و عدم وجود لوازم حفاظت فردی به­‌ترتیب در رده­‌های بعد قرار داشتند. تاثیر تحصیلات افراد (0.001>p ) و سابقه کار (0.05>p ) بر وقوع حوادث معنی‌­دار بود. نتیجه­‌گیری: بیشترین آسیب­‌دیدگی مربوط به بریدگی، سوراخ‌­شدن و زخم‌­برداشتن است و عدم دقت یا بی­‌مبالاتی افراد، بیشترین علت وقوع حوادث است. سابقه‌­کار و میزان تحصیلات به‌­طور معنی­‌داری بر وقوع حوادث تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها