مشکلات خانواده های دارای فرزند معلول

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف : عملکرد نظام خانواده بر وضعیت بهداشت روانی اعضای آن موثر است و وجود فرزند معلول، اغلب ضایعات و اثرات جبران­ناپذیری بر وضعیت خانواده وارد می‌کند. بر این اساس هدف از این تحقیق، بررسی مشکلات خانواده‌های دارای فرزند معلول و تاثیر غیرمستقیم آن بر عملکرد شغلی آنها بود.   روش‌­ها: این پژوهش توصیفی- تحلیلی در سال 1388 انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل خانواده‌­های کارکنان سپاه دارای فرزند معلول ساکن شهر تهران بود. تعداد 200 نفر در دو گروه خانواده‌­های کارکنان دارای فرزند معلول و خانواده‌­های فاقد فرزند معلول به‌­عنوان گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. این افراد به‌­روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسش‌­نامه عملکرد خانواده، مقیاس سازگاری بل و پرسش‌­نامه محقق‌­ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل یافته­‌ها از شاخص­‌های آمار توصیفی و آزمون T مستقل و نرم­‌افزار SPSS 15 استفاده شد.   یافته­‌ها : از نظر عملکرد درون خانواده، تفاوت میان گروه خانواده‌­های دارای فرزند معلول با گروه شاهد معنی­‌دار (0.01>p ) و به بیان دیگر عملکرد خانواده در گروه شاهد بهتر از گروه دارای فرزندان معلول بود. از نظر وضعیت سازگاری، بین دو گروه در نمره کل و مقیاس­‌های فرعی تفاوت معنی­‌داری وجود داشت. نتیجه­‌گیری : خانواده‌های دارای فرزند معلول از نظر عملکردی و سازگاری نسبت به خانواده‌های فاقد فرزند معلول دچار ضعف و نارسایی هستند، بنابراین این خانواده‌ها به خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و حمایت­‌های روانی و مالی نیاز دارند.

کلیدواژه‌ها