مقایسه میزان استرس شغلی در رانندگان نظامی و غیرنظامی شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: استرس شغلی امروزه به مساله‌­ای شایع و پرهزینه در محیط­‌های کاری تبدیل شده است. در شغل رانندگی به­‌خاطر ماهیت کار و محیط، استرس با شدت بالاتری دیده می­‌شود. این مطالعه با هدف مقایسه میزان استرس شغلی در رانندگان نظامی و غیرنظامی شهر تهران انجام شد.   روش­‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در بهمن­‌ماه سال 1388 روی 202 راننده شاغل در مناطق منتخب شهرداری و مراکز نظامی شهر تهران که به‌روش نمونه­‌گیری با تخصیص متناسب انتخاب شدند، انجام شد. برای جمع ­ آوری داده­‌ها از پرسش­‌نامه استرس شغلی اُسیپو استفاده شد. داده‌ها ­ به­‌کمک نرم‌افزار SPSS 15 و آمار توصیفی و آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   یافته‌­ها: میانگین سنی در رانندگان نظامی 8.63±43.28 و غیرنظامی 8.78±40.49 بود. میزان استرس شغلی در دو گروه در دو حیطه بی­‌کفایتی و محدوده نقش اختلاف معنی­‌دار نشان داد (0.05>p )، ولی در نمره کلی استرس شغلی اختلاف معنی­‌دار آماری به‌­دست نیامد. نتیجه‌­گیری: میزان استرس شغلی در بعضی از حیطه­‌ها در هر دو گروه رانندگان نظامی و غیرنظامی، متوسط و حتی شدید است، ولی نمره کلی استرس در دو گروه تفاوت معنی‌­داری ندارد. لازم است مطالعات بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا از میزان بروز استرس و پیامدهای آن کاسته شود.

کلیدواژه‌ها