تاثیر آموزش خودامدادی و دگرامدادی به روش سخنرانی و بسته نرم افزار چندرسانه ای بر میزان دانش پایوران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: با توجه به ضرورت آموزش خودامدادی و دگرامدادی، تمام پایوران نظام باید این دوره را بگذرانند و انجام این آموزش در نیروهای نظامی قدمت ده­‌ساله دارد. این مطالعه به‌­منظور بررسی تاثیر آموزش خودامدادی و دگرامدادی به دو روش سخنرانی و بسته­‌های نرم‌افزار چندرسانه­‌ای بر میزان دانش پایوران گردان­‌های رزم منتخب نظامی شهر تهران انجام شد.   روش‌­ها: در مطالعه­‌ای نیمه­‌تجربی در سال 1389، 60 پایور واجد شرایط ورود به مطالعه از مجموع 300 نفر پایور دو گردان­ رزم منتخب شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه­‌ها به­‌صورت تصادفی به دو گروه 30نفره تقسیم شدند و با دو شیوه آموزش سخنرانی و بسته­‌های نرم‌­افزار چندرسانه­‌ای تحت آموزش قرار گرفتند و از آزمون کتبی با سئوالات استاندارد برای تعیین میزان دانش آنان استفاده شد. نتایج پس از جمع­‌آوری با روش­‌های آماری توصیفی و تحلیلی شامل آزمون T زوجی و T مستقل آزمون دقیق فیشر مقایسه شد و با نرم‌­افزار SPSS 15 تحلیل شد.   یافته‌­ها: میانگین نمرات سطح دانش در دو گروه قبل از مداخله با هم تفاوتی نداشت. بعد از مداخله، میانگین نمرات در گروه چندرسانه‌ای افزایش بیشتری داشت. میانگین نمره سطح دانش، بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله در هر دو گروه افزایش یافت که از نظر آماری معنی­‌دار بود (0.001>p ). نتیجه­‌گیری: در صورت مطلوب­‌بودن شرایط از نظر زمان و مکان و وجود وسایل کمک‌­آموزشی، آموزش با بسته­‌های نرم‌­افزاری چندرسانه­‌ای نسبت به روش سخنرانی می­‌تواند در افزایش سطح دانش پایوران موثرتر باشد.

کلیدواژه‌ها