بررسی وجود آمفیزم به کمک تست عملکرد ریوی ‏‎(PFT)‎‏ در مقایسه با ‏توموگرافی کامپیوتری قفسه سینه با وضوح بالا ‏‎(HRCT)‎‏ در افراد سیگاری ‏با سابقه مواجهه با گازهای شیمیائی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

هدف. هدف از این مطالعه، بررسی وجود آمفیزم به کمک تست عملکرد ریوی ‏PFT‏ ‏(‏Pulmonary Function Test‏) در مقایسه با توموگرافی کامپیوتری با وضوح بالای قفسه سینه ‏HRCT‏ ‏(‏High Resolution Computed Tomography‏) در افراد سیگاری با سابقه مواجهه با گازهای شیمیائی ‏(سولفور موستارد ‏SM‏) می‌باشد.‏مواد و روش کار. این تحقیق ‏Cross Sectional‏ بر روی بیست فرد سیگاری علامتدار با سابقه مواجهه خفیف ‏با ‏SM‏ (گروه ‏I‏) و بیست فرد سیگاری بدون سابقه مواجهه با ‏SM‏ (‏Sulfur Mustard‏) (گروه ‏II‏) صورت گرفت. ‏PFT‏ و ‏HRCT‏ برای همه بیماران به منظور تشخیص آمفیزم انجام گردید. حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری مثبت و ‏منفی برای ‏PFT‏ محاسبه شد.‏ نتایج.‏PFT ‎‏ در گروه، منجر به تشخیص آمفیزم نشد. در حالیکه ‏HRCT،‎ ‎پنج بیمار را شناسائی کرد (حساسیت=‏‎0‎‏). ‏در گروه ‏II، موارد مبتلا به آمفیزم بیشتر از گروه ‏I‏ شناسائی شدند (55 درصد). در هیچ یک از هفتاد فرد مورد مطالعه، ‏نقص 1‏α‏- آنتی تریپسین وجود نداشت.‏ بحث. در افراد سیگاری با ریسک فاکتورهای اضافی دیگر مانند سابقه مواجهه با گازهای شیمیائی، آمفیزم در سنین ‏پائینتری بروز می‌کند. این در حالی است که ‏PFT‏ در این دسته از افراد ممکن است نرمال گزارش شود. بنابراین ‏HRCT‏ به عنوان روشی مفید در تشخیص زودرس آمفیزم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.‏

کلیدواژه‌ها