تعیین محدوده طبیعی شاخص‌های کمّی سنتی‌گرافی غدد بزاقی ‏

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

چکیده

مقدمه. در پی وقوع رادیوتروریسم یا حوادث هسته‌ای-رادیولوژیک آزاد شدن ید 131 می‌تواند پس از ایجاد آلودگی ‏داخلی منجر به آسیب غدد بزاقی شود. سنتی‌گرافی غدد بزاقی با تکنسیوم ‏m‏99 روشی آسان و مطمئن برای تعیین ‏شاخص‌های کمی عملکرد غدد بزاقی است که به وسیله آن می‌توان میزان آسیب دیدگی را نشان داد. احتمال وقوع ‏این اتفاقات در میان نیروهای شاغل (بین18 تا 50 سال) بیش از دیگران است. هدف این مطالعه استخراج محدوده ‏نرمال شاخص‌های کمی عملکرد غدد بزاقی در این محدوده سنی به عنوان پایه برای ارزیابی مصدومین پس از حادثه ‏می‌باشد.‏ مواد و روش کار. سنتی‌گرافی دینامیک غدد بزاقی برای 120 بیمار (18تا 50 سال) با میانگین سنی 6/31 که ‏هیچ‌گونه علامت و نشانه‌ای از خشکی دهان نداشتند انجام شد و منحنی اکتیویته-زمان از تصاویر ‏ 30 ثانیه‌ای استخراج گردید. کسر ترشح پس از تحریک (‏Excretion Fraction‎‏) و برداشت تجمعی نسبی (‏Int%‎‏) ‏‏(‏Relative integral Uptake‏) برای هر کدام از غدد بزاقی اصلی محاسبه شد.‏ نتایج. میانگین ‏EF‏ با 95% فاصله اطمینان برای پاروتید و ساب‌ماندیبولار به ترتیب ٥/79%-77% و ٥/61%-٨/58% ‏بود و در 95% افراد، بالای 57% و ٨/36% است و میانگین ‏Int%‎‏ با 95% فاصله اطمینان برای پاروتید و ‏ساب‌ماندیبولار به ترتیب 29-٣/27 و 5/22-21 بدست آمد و در کل در 95% موارد ‏Int%‎‏ به ترتیب بالای 15% و ‏‏٧/10% است.‏ بحث. شاخص‌های به دست آمده می‌تواند به عنوان پایه مقایسه‌ای برای اندازه گیری عملکرد غدد بزاقی به دنبال ‏بیماری‌های مختل کننده عملکرد آن به کار رود.‏

کلیدواژه‌ها