اندازه‌گیری ظرفیت کار فیزیکی نیروهای نظامی پیاده سپاه پاسداران در ‏شرایط آب و هوایی آزمایشگاهی نرمال و خیلی گرم و مرطوب

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. شناخت ظرفیت‌های فیزیکی و روانی انسان یکی از مباحث مهم در فیزیولوژی کار است. در این پژوهش ظرفیت کار فیزیکی، حداکثر توان فیزیکی و حداکثر توان هوازی پرسنل نظامی پیاده سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در گروه سنی 29-20 مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. اندازه‌گیری در دو شرایط آب و هوای آزمایشگاهی نرمال و خیلی گرم و مرطوب انجام شد. مواد و روش کار. از دستگاه نوار متحرک PROFORM مدل1160، فشارسنج دیجیتالی مدل MD10544 ، دماسنج دیجیتالی، مدل MO2 ، ترازوی دیجیتالی با دقت 100 گرم،‌ متر، دستگاه اندازه‌گیری ضربان قلب مدل T61 و سرم نرمال سالین استفاده شد. جهت اندازه‌گیری شاخص‌ها از روش بالک استفاده شد. نتایج. نتایج حاصل از این تحقیق ظرفیت کار فیزیکی افراد را در آب و هوای نرمال و خیلی گرم و مرطوب به ترتیب 69/3 و 41/3 کیلوکالری بر دقیقه نشان می‌دهد، حداکثر توان فیزیکی افراد در دو شرایط فوق به ترتیب 87/10 و 02/10 کیلوکالری بر دقیقه بدست آمد،‌ همچنین حداکثر توان هوازی این افراد به ترتیب 52/29 و 14/28 میلی لیتر بر کیلو گرم بر دقیقه بدست آمد، میانگین سطح بدن در شرایط نرمال 88/1 متر مربع و خیلی گرم و مرطوب 85/1 متر مربع می‌باشد و میانگین مدت زمان فعالیت در شرایط نرمال و خیلی گرم و مرطوب به ترتیب 37/9 دقیقه و 42/8 دقیقه می‌باشد. بحث و نتیجه‌گیری. مقایسه نتایج اندازه‌گیری ظرفیت کار فیزیکی، حداکثر توان فیزیکی و حداکثر توان هوازی این افراد در دو شرایط آب و هوایی نرمال و خیلی‌ گرم و مرطوب اختلاف معنی‌داری از لحاظ آماری نشان می‌دهد، همچنین مقایسه نتایج شاخص‌های فوق با میزان انرژی مورد نیاز در مشاغل مختلف نشان می‌دهد که این پرسنل قادر به انجام فعالیت‌های شغلی سبک در طول یک شیفت کاری می‌باشند.

کلیدواژه‌ها