بررسی اثر آموزش چهره به چهره و جزوه بر آگاهی و نگرش بالغین

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. ایدز یک پاندمی و یک مشکل بهداشتی در جهان می‌باشد. در ایران 14000 نفر بیمار مبتلا به ایدز وجود دارند. آموزش در مورد راههای انتقال ایدز و بهبود رفتار باعث کاهش شیوع ایدز در جامعه می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر آموزش در ارتقای آگاهی ونگرش سربازان می‌باشد. مواد و روش کار. تعداد 205 نفر از سربازان دانشگاه بقیه ا.. در تهران در سال 2007 و بطور تصادفی در سه گروه کنترل، آموزش چهره به چهره و آموزش از طریق جزوه در باره HIV مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک و پرسش نامه بصورت per test و Post test جمع‌آوری و اطلاعات هر فرد وارد برنامه 12 SPSS و با آزمونـــهای Chi-Squre و T-Test آنالیز گردید. نتایج. تمام سربازان مرد و میانگین سنی 8/1 ± 1/22 سال داشتند. تعداد 9 (4/4%) نفر تحصیلات راهنمایی و 50 (3/26%) نفر تحصیلات بیشتر از دیپلم داشتند. میانگین امتیاز آگاهی 5/4 ± 9/17 بود و آگاهی در 1/56% کم و در 5/18% خوب بود. میانگین امتیاز نگرش 7/1 ± 8/4 و 6/75% نگرش منفی داشتند. وضعیت آگاهی و نگرش بعد از آموزش بصورت معنی‌دار نسبت به گروه کنترل افزایش داشت. بحث. با توجه به اینکه آگاهی بالا در باره ایدز باعث کاهش انتقال آن می‌شود و در این مطالعه حدود 50% از سربازان آگاهی خوبی نداشتند و 75% از افراد نگرش منفی درباره ایدز داشتند. لذا آموزش در باره راههای جلوگیری از انتقال ایدز برای سربازان پیشنهاد می‌گردد. در ضمن بهتر است برای افزایش سطح آگاهی از روش آموزش جزوه و برای بهبود نگرش از آموزش چهره به چهره استفاده شود.

کلیدواژه‌ها