تغییرات کمی، غیر کیفی، در سطح آنتی‌بادی ‏Mumps IgG ‎‏ ناشی از سیکل‌ ‏Freez –thaw

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

هدف. همیشه، نتیجه تست‌های سرمی بر روی سرمهایی که یک یا چند بار ذوب و مجددا فریز شده‌اند با این سئوال همراه است که این نتایج قابل قبول نیست و آیا با افت نتیجه و منفی کاذب همراه است؟ هدف این مطالعه آزمایشگاهی تعیین تأثیر سیکل ه ای ذوب شدن ـ فریزشدن سرم نمونه‌ها، بر سطح آنتی‌بادی اوریون می‌باشد.مواد و روش‌ کار. این مطالعه شامل 25 نمونه سرم بود که پس از نمونه‌گیری در یخچال و حرارت 20- درجه سانتیگراد فریز شدند. پس از یک هفته ذو ب شدند و تحت آزمایش اول قرار گرفتند. پس از آن مجدداً در حرارت 4+ درجه سانتیگراد فریز شدند. پس از گذشت یک هفته مجدداً ذوب شدند. پس از دومین ذوب شدن، نمونه‌ها تحت همان آزمایش Mumps IgG به روش ELISA قرار گرفتند. نتایج به صورت Im mune Serum Ratio) ( یا ISR اول و دوم و درصد تغییرات آنها ثبت گردید. مدل رگرسیون خطی برای بررسی درصد تغییرات ISR به کار برده شد و مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج. بر اثر سیکل‌های فریز شدن ـ ذوب شدن، سه نوع تغییر در سطح آنتی‌بادی اوریون به روش الایزااتفاق افتاد: در 44% موارد سطح ISR ثابت بود. که عمدتاً در جنس مؤنث و سن 13-8 سال دیده شد. در 32% موارد کاهش سطح ISR وجود داشت، که در مردان با ISR اول بیش از 4 و سن بین 19-14 سال گزارش شد. افزایش سطح ISR در 24% موارد در مردان 12-10 سال ه‌ای گزارش شد که سطح ISR اول کمترین و بین 2-1 بود. با استفاده از مدل رگرسیون، سطح ISR اول یک فاکتور اساسی در درصد تغییرات ISR دوم بود ولی نه جنس و نه سن، اثر قابل توجهی نداشتند. نتیجه‌گیری و بحث. گرچه سطح آنتی‌بادی که با ISR نشان داده می‌شود، تحت تاثیر سیکل‌های فریز ـ ذوب شدن قرار می‌گیرد، ولی این تغییرات سبب منفی کاذب تست‌ها نمی‌شوند. به عبارت دیگر تأثیر محدود کمی و نه کیفی دارد.

کلیدواژه‌ها