طول مدت بستری پرسنل نظامی در بخش روانپزشکی بیمارستان ‏بقیه‌اله‌‌الاعظم (عج)‏

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. با توجه به محدودیت تخت‌های روانپزشکی و تحمیل هزینه بستری طولانی مدت، طول مدت بستری در بخش روانپزشکی مورد توجه محققین می‌باشد. متاسفانه اطلاعات محدودی از طول مدت بستری روانپزشکی در بیمارستانهای نظامی کشورمان در دسترس است. مطالعه حاضر با هدف بررسی طول مدت بستری نیروی نظامی در بخش روانپزشکی در بیمارستان بقیه الله انجام شد. مواد و روش کار. در این مطالعه که به صورت گذشته‌نگر انجام شد، تعداد 830 پرونده بستری مربوط به مردان نظامی بستری شده در بخش روانپزشکی بیمارستان بقیه الله به صورت تصادفی ساده از بین کل پرونده‌های مربوط به سالهای 1381-1380 بررسی شد. طول مدت بستری و متغیرهای دموگرافیک و مرتبط با سلامت روان ثبت گردید. نتایج. محدوده و میانگین (انحراف معیار) طول مدت بستری به ترتیب برابر 51-1 و 69/7 ± 80/10 روز بود. طول مدت بستری به ترتیب در 220 نفر (5/26%) کمتر یا مساوی 5 روز، 271 نفر (7/32%) 10-6 روز، 172 نفر (7/20%) 15-11 روز و در 167 نفر (1/20%) بیش از 16 روز بود. طول مدت بیشتر بستری با سطح تحصیلات بالاتر از دیپلم، قرار گرفتن تحت ECT و طول مدت کمتر بستری با سابقه خودکشی و سابقه مصرف مواد مخدر همراه بود. طول مدت بیشتر بستری با اختلالات سایکوتیک و طول مدت کمتر بستری با اختلالات خلقی، اختلالات شخصیتی و سایر اختلالات همراه بود. ارتباط معنی دار آماری بین طول مدت بستری و سرباز یا کادر رسمی بودن و یا وضعیت تاهل مشاهده نشد (05/0 p> ). بحث. در مطالعه حاضر، حدود 20% بیماران بستری شده در بخش روان بیماران پزشکی بیمارستان بقیه الله بیش از 16 روز بستری شده‌اند، که با توجه به هزینه فراوان هر روز بستری وکمبود تخت روانپزشکی بر سیستم درمانی نظامی، مطالعات آتی با هدف بررسی علل بستری طولانی مدت در بیماران روانپزشکی توصیه می‌شود. به منظور کاهش طول مدت بستری، به نظر می‌رسد که لازم است به متغیرهایی از قبیل سطح تحصیلات، تحت ECT قرار گرفتن، سابقه مصرف مواد مخدر، سابقه خودکشی و برخی اختلالات روانپزشکی توجه نمود.

کلیدواژه‌ها