بررسی فراوانی ضایعات و اقدامات درمانی در مصدومین زلزله بم ارجاع ‏شده به بیمارستانهای نظامی و غیرنظامی تهران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. در سحرگاه روز جمعه 5 دی ماه 1382، زمین لرزه مخربی شهر بم و روستاهای پیرامون را تخریب کرد. در این رویداددر حدود40000 نفر کشته و مجروح گردیدند. دانستن شدت آسیب و نوع مشکلات مصدومینی که از زلزله بر جای مانده‌اند در پیش بینی اقدامات درمانی مورد نیاز ضروری است. مواد و روش کار. این مطالعه به شکل توصیفی مقطعی ( Descriptive Cross-Sectional ) و با استفاده از پرونده مصدومین ارجاع شده زلزله بم که در بیمارستانهای نظامی و غیر نظامی تهران بستری شده بودند انجام گرفته است. داده های دموگرافیک، عوارض، تشخیص، نوع آسیب، اطلاعات مربوط به پذیرش، ترخیص و انتقال، علایم حیاتی، سطح هوشیاری، اقدامات تشخیصی و درمانی انجام گرفته در اورژانس و بخش و نتیجه نهایی توسط پرسشنامه گرد آوری شد. با استفاده از شاخص های آماری توصیفی،توسط نرم‌افزار 13 SPSS تجزیه و تحلیل اطلاعات صورت گرفته است. نتایج. از تعداد 854 نفر از مصدومین بررسی شده، 510 نفر (7/59%) در بیمارستانهای غیر نظامی و 344 نفر (3/40%) در بیمارستان‌های نظامی بستری و در مجموع 7/54 % آنها مذکر بودند. شایعترین اقدام درمانی در اورژانس عبارت بود از: ثابت کردن اندام در 389 نفر (4/50%) بود. از میان 945 آسیب ایجاد شده ،شایعترین ضایعه در مصدومین را شکستگی اندام تحتانی در 291مورد (8/30%) تشکیل می داد .در 242 مصدوم اقدامات جراحی انجام شد . 38 بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند . میانگین شدت آسیب ( ISS ) در مصدومین 7/6 بود و 9/11% دارای ISS بالاتر از 15 (ترومای شدید) بودند. بحث. با توجه به پیدایش درصد زیادی از آسیب‌های ارتوپدیک در اندامها و لگن در مصدومین ارجاع شده، پیش‌بینی انجام اقدامات پاراکلینیکی به خصوص در تصویرنگاری و آمادگی بیمارستان‌های مناطق دورتر جهت درمان‌ مشکلات ارتوپدیک، از نکات مهم در مدیریت چنین بحرانی می باشد.

کلیدواژه‌ها