پلی‌سومنوگرافی 31 جانباز مصدوم گازخردل با شکایت مشکل تنفسی خواب ‏در بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج)‏

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. بسیاری از جانبازان مصدوم گاز خردل از مشکلات تنفسی در طول خواب شکایت می‌کنند. گاز خردل موجب تراکئومالاسی و افزایش قابلیت کلاپس راه هوایی می‌شود. شلی عضلات در خواب همراه با کلاپس راه هوایی می‌تواند سبب انسداد راه هوایی شود. این مطالعه برای بررسی انواع اختلالات تنفسی خواب جانبازان گاز خردل که از مشکلات تنفسی طی خواب شکایت داشتند انجام شده است. مواد و روش کار. به روش غیر تصادفی 31 بیمار مصدوم گاز خردل مراجعه کننده به درمانگاه ریه بیمارستان بقیه‌اله‌الاعظم(عج) که از مشکل تنفسی طی خواب شکایت داشتند، انتخاب شده و پس از اخذ اطلاعات دموگرافیک و تکمیل پرسشنامه Epworth Sleepiness Scale تحت پلی‌سومنوگرافی قرار گرفتند. بعلاوه از بیماران آزمایش شمارش گلبولی، قند خون ناشتا و لیپیدهای سرم به عمل آمد. نتایج. میانگین سنی بیماران 7/11 ± 45/46 سال بود. میانگین BMI در تمام بیماران 9/6 ‏±‏ 8/30 و در بیماران مبتلا به وقفه تنفسی انسدادی 8/7 ‏ ± ‏ 4/33، میانگین قطر دور گردن تمام بیماران 1/3 ‏ ± ‏ 3/41 سانتیمتر و در گروه وقفه تنفسی انسدادی 5/3 ‏ ± ‏ 5/42 بود. میانگین اندکس خواب آلودگی ESS در تمام بیماران1/1 ‏ ± ‏ 97/10 و در بیماران با وقفه تنفسی انسدادی 8/8 ‏ ± ‏ 1/14 بود. یافته‌های پلی‌سومنوگرافی در 7 نفر(6/22%) طبیعی، در 7 نفر (6/22%) نشانگان خرخر اولیه، در 10 نفر (2/32%) وقفه تنفسی انسدادی با میانگین اندکس آپنه هیپوپنه 2/10 ‏ ± ‏ 3/22 و میانگین اشباء اکسیژن شریانی 1/8 ‏ ± ‏ 6/72، 5 نفر (1/16%) آپنه مرکزی با میانگین اندکس آپنه هیپوپنه 7/8 ‏ ± ‏ 8/15 و 2 نفر (4/6%) آپنه مخلوط مرکزی و انسدادی را نشان می‌داد. بحث. گرچه در بروز اختلال تنفسی خواب عوامل مختلف از جمله سن، جنس، مصرف سیگار و چاقی نقش دارند اما فراوانی بالای وقفه تنفسی انسدادی خواب در بیماران مورد آزمایش حاکی از نقش احتمالی مواجهه با گاز خردل و تراکئومالاسی ناشی از آن در ایجاد این اختلال می‌باشد. برای اثبات چنین نقشی نیاز به مطالعه گسترده‌تر در جانبازان مصدوم با گاز خردل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها