ارزیابی عوامل آسیب شناسی روانی و علل خودکشی در سربازان : 1989 تا 1998

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  تحقیقات و مشاهدات علمی نشان می‌دهد که در نیروهای نظامی برخی از افراد احساسات شدید تنهایی و صدمه را تجربه می‌کنند. و اغلب فرصتی برای کمک پیدا نمی‌کنند.عدم توانایی در حل و برخورد موفقیت آمیز با مسائل منجر به مشکلات سازشی و ایجاد واکنشهای بی‌باکانه‌ای مثل اقدام به خودکشی می‌شود. هدف این بررسی تحلیل گذشته‌نگر از علل و عواملی است که در بین سربازان از سال 1989 تا 1998 منجر به خودکشی موفق شده است، با تاکید ویژه ای که روی عوامل آسیب‌شناسی روانی شده است. این بررسی همه موارد خودکشی‌های موفق در نیروهای نظامی لهستان را در مورد مطالعه قرار داده است: 163 نفر نیروی رسمی (که خدمت نظامی شغل آنها بود) و 274 نیروی عادی (که فقط در خدمت سربازی بودند). شایعترین علت خودکشی ترکیبی از اختلالات روانپزشکی و عوامل روانی-‌اجتماعی بود. در سربازان عادی اکثر خودکشیها در 12 ماه نخست دوره رخ داد در حالیکه در نیروهای رسمی اکثر خودکشیها در بین سالهای 11تا 15 خدمت بود. نتایج بیان‌کننده لزوم هر چه سریعتر تدوین یک برنامه پیشگیری از خودکشی می‌باشـد.

کلیدواژه‌ها