ارزیابی تأثیر پرتو گاما بر سلول‌های اریتروئیدی مغز استخوان موش‌های نژاد Balb/c بر اساس آزمون میکرونوکلئوس

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  تأثیر پرتو گاما بر سلول‌های رده اریتروئیدی مغز استخوان مانند پلی‌کروماتیک اریتروسیت‌‌‌‌‌ها (PCE) و نرموکروماتیک اریتروسیت‌‌ها (NCE) در اثر تابش پرتو گاما در دوزهای 1 ، 2 ، 5 ، 5/7 و 10 گری در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. 24 ساعت پس از پرتودهی، موش‌‌ها به روش جابجایی گردنی (cervical dislocation) کشته شده و مغز استخوان ناحیه فمور آنها خارج گردید. سپس PCE ، NCE و میکرونوکلئوس‌هایی که در اثر پرتوگیری در سلول‌های رده اریتروئیدی ایجاد شده بودند، مورد بررسی قرار گرفته است. برای شمارش سلول‌های بدون میکرونوکلئوس و دارای میکرونوکلئوس از رنگ‌آمیزی استاندارد و میکروسکپ نوری استفاده شده است. بر اساس یافته‌های این تحقیق کاهش نسبی PCE و افزایش تعداد میکرونوکلئوس‌ها تا دوز 2 گری مشاهده گردید که به ترتیب بیان‌گر اثر مسمومیت‌زایی (cytotoxic effect) و ایجاد شکست در زنجیره DNA ناشی از پرتو گاما (clastogenic effect) می‌باشد. در دوزهای بالاتر از 2 گری، روند فوق ادامه نیافت، زیرا بین دوزهای 5 تا 5/7 گری افزایش و در دوزهای 5/7 تا 10 گری کاهش، مشاهده گردید. تعداد میکرونوکلئوس‌ها نیز در همین دوزها کاهش یافته است.   از مجموع این تحولات، چنین به نظر می‌رسد که احتمالاّ مکانیزم‌های دفاعی موش‌های Balb/c در دوزهای بالاتر از 2 گری تحریک شده و مقاومت بیشتری را در مقابل آثار مخرب پرتو ازخود نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها