بررسی 372 بیمار نظامی و غیر نظامی مبتلا به انفارکتوس قلبی؛ بستری شده در دو بیمارستان طی سال‌های 1370 و 1380

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

اهداف. بیماری‌های عروق کرونر قلب و در رأس آن‌ها انفارکتوس قلبی شایع‌ترین علت مرگ و میر بوده و موجب از کارافتادگی بسیاری از افراد فعال جامعه می‌شود. با توجه به مشخص نبودن متوسط سنی انفارکتوس در شاغلین نظامی و احتمال پایین بودن آن، این مطالعه با هدف تعیین متوسط سنی انفارکتوس قلبی در نظامیان و مقایسه آن با غیرنظامیان انجام شده است. روش ها. تعداد 372 بیمار دچار انفارکتوس قلبی که در سال‌های 1370 و 1380 در بیمارستان‌های بقیه‌ا … «عج» و قلب جماران بستری بوده‌اند، وارد مطالعه شده و نتایج آن با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS ‌ مورد آنالیز و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها. از تعداد 372 بیمار مورد مطالعه 73 بیمار نظامی شاغل و مابقی غیرنظامی بودند. متوسط سنی انفارکتوس قلبی در کل مطالعه، در مردان غیرنظامی 2/61 سال و در مردان نظامی 7/49 سال به‌دست آمد. مطالعه سال 1370 نشان داد؛ متوسط سنی انفارکتوس قلبی در نظامیان 5/8 ± ‌ 8/53 سال و برای غیرنظامیان 11 ± 6/60 سال با 03/0= p می‌باشد و در مطالعه سال 1380 میانگین سنی انفارکتوس قلبی در غیرنظامیان 11 ± 8/61 و برای نظامیان 4/8 ± 7/45 سال با 001/0 p < به‌دست آمد. نتیجه گیری. متوسط سنی انفارکتوس قلبی در کشور ما در مقایسه با کشورهای پیشرفته حدود 10 سال پایین‌تر است و در طی یک دهه اخیر تغییر قابل توجهی در آن مشاهده نمی‌شود. این میانگین سنی در شاغلین نظامی نیز حدود 11 سال کمتر از افراد غیرنظامی است. فراوانی عوامل خطر که در رأس آن‌ها سیگار و چربی خون بالا می‌باشد و نیز سبک زندگی مردم و عدم تحرک کافی و انجام ندادن ورزش می‌توانند از علل پایین بودن سن انفارکتوس قلبی در کشور ما و به‌خصوص در پرسنل نظامی باشند. 

کلیدواژه‌ها