ضرورت بررسی سطح سلامت روانی در گزینش نیروی انسانی در سپاه

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

اهداف. این مقاله بخشی از نتایج یک پژوهش است که با هدف بررسی سطح سلامت روانی در گزینش نیروی انسانی سپاه در سال 1380 انجام شده است. روش ها. بدین منظور 430 نفر از افرادی که تازه وارد سپاه شده و دوره آموزشی را طی می‌کردند از نیروهای زمینی، هوایی، دریایی، مقاومت، قدس و دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا … «عج» به‌طور تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی و چک لیست علایم مرضی ( SCL-90-R ) مورد بررسی قرار گرفتند . داده‌های به‌دست آمده با آزمون T ، تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون کمترین اختلاف معنی‌دار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها. نتایج به‌دست آمده بیانگر آن است که میانگین سن افراد مورد مطالعه 85/21 سال و انحراف معیار آن 07/3 می‌باشد. از نظر سلامت روانی، بیشترین مشکلات در کل نمونه مربوط به سوء‌ظن و بدبینی، حالت‌های وسواسی- اجباری و حساسیت در روابط متقابل و کمترین آن‌ها مربوط به ترس مرضی، پرخاشگری، شکایت‌های جسمانی و اضطراب بود. به‌علاوه میانگین جمع علایم مرضی در کل نمونه 72/28 و انحراف معیار آن 53/18 بود . در این رابطه بیشترین علایم مربوط به افراد جذب شده توسط نیروی زمینی و کمترین آن مربوط به دانشگاه بود که تفاوت معنی‌داری از این لحاظ بین گروه‌های مورد نظر وجود داشت . همچنین با توجه به نقطه برش برای سلامت روانی، 9/81 درصد به‌عنوان افراد سالم و 1/18 درصد به‌عنوان افرادی که با مشکلاتی از لحاظ سلامت روانی روبه‌رو بودند شناخته شدند . نتیجه گیری. نتایج مقایسه این دو گروه بر اساس خرده مقیاس‌های پرسشنامه SCL-90-R بیانگر تفاوت معنی‌دار در همه موارد بود . نتایج به‌دست آمده نشان دهنده ضرورت بررسی سطح سلامت روانی در گزینش نیروی انسانی است. لذا، بر اساس یافته‌های این پژوهش، پیشنهاد می‌گردد، سطح سلامت روانی مورد توجه بیشتر مسئولین گزینش قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها